EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/swufecn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Location: Chengdu, China
Homepage: http://www.swufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: Guanghuacunjie #55, Chengdu 610074
Handle: RePEc:edi:swufecn

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Ahn, Young Bin
 2. Basu, Kisalaya
 3. Cai, Zhengyu
 4. Chen, Minghua
 5. Chen, Zhu
 6. Chu, Tianshu
 7. Chen, Ke
 8. Chen, Xiaoguang
 9. Cui, Ran
 10. Dai, Wei
 11. Dong, Yan
 12. Du, Zaichao
 13. Dybvig, Philip H.
 14. Feng, Xunan
 15. Firstar, Ye
 16. Gang, Zhou Zhi Sr.
 17. Gang, Ma
 18. Gao, Jing
 19. Gan, Zhuojiong
 20. Gong, Qiang
 21. Guo, Mengmeng
 22. Hoo, Recheer
 23. Huang, Lin
 24. Hu, Youxin
 25. Hu, Yingyi
 26. Imran, Muhammad
 27. Issa, Masoud Saleh
 28. Javeid, Umer
 29. Jean Claude, Niyonsenga
 30. Kang, Xiao Ling
 31. Lai, Yali
 32. Lee, Hanol
 33. Liu, Zhen
 34. Li, Renyu
 35. Li, Yunong
 36. Liu, Wenhua
 37. Li, Han
 38. Liang, Pinghan
 39. Li, Qiang
 40. Ling, Chen
 41. Liu, Ding
 42. Liu, Shiyong
 43. Yin, Liu Kai
 44. Li, Dongkun
 45. Liu, Jun
 46. Liu, Yanni
 47. Lu, Wanbo
 48. Ma, Chao
 49. Meng, Xin ?
 50. Mohamad, Mohamad Hafiz
 51. Nawaz, Aamir
 52. Niu, Geng
 53. Ouyang, Puman
 54. Pak, Maxwell
 55. Peng, Tao
 56. Pei, Lele K.
 57. Peng, Chen
 58. Shi, Jingye
 59. Shu, Yan
 60. Shan, Liwei
 61. Shang, Hua (Helen)
 62. Song, Quanyun
 63. Tang, Mei Mei
 64. Tian, Guoping
 65. Tong, Qingxia
 66. Weng, Zhiquan (Darren)
 67. Wong, Junxing
 68. Wu, Ji
 69. Wu, Yu ?
 70. Xiao, Wei
 71. Xin, Song
 72. Xu, Qiuhua
 73. Xue, Shiyu
 74. Xu, Lihe
 75. Xu, Bing
 76. Yao, Yao
 77. Yan, Kailong
 78. Yang, Yang
 79. Yuan, Yan
 80. Yu, Jianyu
 81. Yuan, Dong
 82. Zhang, Tong
 83. Zhang, Jin
 84. Zhu, Jing
 85. Zhang, Dayong
 86. Zhu, Heng
 87. Zhang, Lan
 88. Zhang, Shuoxun Hellen
 89. Zhou, Haoyue
 90. Zhang, Xiang
 91. Zheng, Zhijie
 92. Zhao, Guochang
 93. Zhu, Li

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Dong, Xiaofang (2012)
 2. Pan, Jay (2012)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:swufecn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved