EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/swufecn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Location: Chengdu, China
Homepage: http://www.swufe.edu.cn/
Email:

Phone:
Fax:
Postal: Guanghuacunjie #55, Chengdu 610074
Handle: RePEc:edi:swufecn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Ahn, Young Bin
 2. Ashenafi, Biruk Birhanu
 3. Bashir, Saqib
 4. Basu, Kisalaya
 5. Berhe, Mesfin Welderufael
 6. Cai, Zhengyu
 7. Chen, Ke
 8. Chen, Minghua
 9. Chen, Xiaoguang
 10. Chen, Zhu
 11. Cheng, Xianan
 12. Chu, Tianshu
 13. Cui, Ran
 14. Dai, Wei
 15. Dong, Yan
 16. Du, Zaichao
 17. Dybvig, Philip H.
 18. Feng, Xunan
 19. Firstar, Ye
 20. Gan, Zhuojiong
 21. Gang, Ma
 22. Gang, Zhou Zhi Sr.
 23. Gao, Jing ?
 24. Gong, Qiang
 25. Guo, Mengmeng
 26. Hoo, Recheer
 27. Hsieh, Frank
 28. Hu, Yingyi
 29. Hu, Youxin
 30. Huang, Lin
 31. Imran, Muhammad
 32. Issa, Masoud Saleh
 33. Javeid, Umer
 34. Jean Claude, Niyonsenga
 35. Kang, Xiao Ling
 36. Lai, Yali
 37. Lee, Hanol
 38. Li, Dongkun
 39. Li, Han
 40. Li, Li Zhen
 41. Li, Qiang
 42. Li, Renyu
 43. Li, Xinghao
 44. Li, Yunong
 45. Ling, Chen
 46. Liu, Ding
 47. Liu, Jun
 48. Liu, Shiyong
 49. Liu, Wenhua
 50. Liu, Yanni
 51. Liu, Zhen
 52. Lu, Wanbo
 53. Ma, Chao
 54. Mai, Tujian
 55. Meng, Xin ?
 56. Niu, Geng
 57. Ouyang, Puman
 58. Pak, Maxwell
 59. Pei, Lele K.
 60. Peng, Chen
 61. Peng, Tao
 62. Ruqiao, Deng
 63. Shan, Liwei
 64. Shang, Hua (Helen)
 65. Shi, Jingye
 66. Shu, Yan ?
 67. Song, Quanyun
 68. Tang, Mei Mei
 69. Tian, Guoping
 70. Tong, Qingxia
 71. Tudi, Tayier Sr.
 72. Wang, Ailun
 73. Weng, Zhiquan (Darren)
 74. Wong, Junxing
 75. Wu, Ji
 76. Wu, Yu ?
 77. Xiao, Wei
 78. Xiao, Yong
 79. Xin, Song
 80. Xing, Zhong Xing
 81. Xu, Bing
 82. Xu, Lihe
 83. Xu, Qiuhua
 84. Xue, Shiyu
 85. Yan, Kailong
 86. Yan, Yu
 87. Yao, Yao
 88. Yin, Liu Kai
 89. Yin, Yahua
 90. Yu, Jianyu
 91. Yuan, Dong
 92. Yuan, Yan
 93. Zhang, Bingtao
 94. Zhang, Dayong
 95. Zhang, Jian
 96. Zhang, Jin
 97. Zhang, Lan
 98. Zhang, Ming Yue
 99. Zhang, Tong
 100. Zhang, Xiang
 101. Zhao, Guochang
 102. Zhu, Heng
 103. Zhu, Jing

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Dong, Xiaofang (2012)
 2. Pan, Jay (2012)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:swufecn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2021 Christian Zimmermann
All rights reserved