EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/swufecn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Location: Chengdu, China
Homepage: http://www.swufe.edu.cn/
Email:

Phone:
Fax:
Postal: Guanghuacunjie #55, Chengdu 610074
Handle: RePEc:edi:swufecn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Ahn, Young Bin
 2. Ashenafi, Biruk Birhanu
 3. Bashir, Saqib
 4. Basu, Kisalaya
 5. Berhe, Mesfin Welderufael
 6. Cai, Zhengyu
 7. Chen, Ke
 8. Chen, Minghua
 9. Chen, Xiaoguang
 10. Chen, Zhu
 11. Cheng, Xianan
 12. Chu, Tianshu
 13. Cui, Ran
 14. Dai, Wei
 15. Dong, Yan
 16. Du, Zaichao
 17. Feng, Xunan
 18. Firstar, Ye
 19. Gan, Zhuojiong
 20. Gang, Ma
 21. Gang, Zhou Zhi Sr.
 22. Gao, Jing ?
 23. Gong, Qiang
 24. Guo, Mengmeng
 25. Hoo, Recheer
 26. Hsieh, Frank
 27. Hu, Yingyi
 28. Hu, Youxin
 29. Huang, Lin
 30. Issa, Masoud Saleh
 31. Javeid, Umer
 32. Jean Claude, Niyonsenga
 33. Kang, Xiao Ling
 34. Lai, Yali
 35. Lee, Chi-Chuan
 36. Lee, Hanol
 37. Li, Dongkun
 38. Li, Han
 39. Li, Li Zhen
 40. Li, Qiang
 41. Li, Renyu
 42. Li, Xinghao
 43. Li, Yu
 44. Li, Yunong
 45. Liang, Chiatung
 46. Liu, Chun
 47. Liu, Ding
 48. Liu, Jun
 49. Liu, Shiyong
 50. Liu, Wenhua
 51. Liu, Yanni
 52. Liu, Zhen
 53. Lu, Haiyang
 54. Lu, Wanbo
 55. Ma, Chao
 56. Mai, Tujian
 57. Meng, Xin ?
 58. Niu, Geng
 59. Ouyang, Puman
 60. Pak, Maxwell
 61. Pei, Lele K.
 62. Peng, Chen
 63. Peng, Tao
 64. Ruqiao, Deng
 65. Shan, Liwei
 66. Shang, Hua (Helen)
 67. Shi, Jingye
 68. Shu, Yan ?
 69. Song, Quanyun
 70. Song, Sean
 71. Tang, Mei Mei
 72. Tian, Guoping
 73. Tong, Qingxia
 74. Tudi, Tayier Sr.
 75. Wang, Ailun
 76. Weng, Zhiquan (Darren)
 77. Wong, Junxing
 78. Wu, Ji
 79. Wu, Yu ?
 80. Xiao, Wei
 81. Xiao, Yong
 82. Xin, Song
 83. Xing, Zhong Xing
 84. Xu, Bing
 85. Xu, Chong
 86. Xu, Lihe
 87. Xu, Qiuhua
 88. Xue, Shiyu
 89. Yan, Kailong
 90. Yan, Yu
 91. Yao, Yao
 92. Yin, Liu Kai
 93. Yin, Yahua
 94. Yu, Jianyu
 95. Yuan, Dong
 96. Yuan, Yan
 97. Zhang, Bingtao
 98. Zhang, Dayong
 99. Zhang, Jian
 100. Zhang, Jin
 101. Zhang, Lan ?
 102. Zhang, Ming Yue
 103. Zhang, Tong
 104. Zhang, Xiang
 105. Zhao, Guochang
 106. Zhu, Heng
 107. Zhu, Jing

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Dong, Xiaofang (2012)
 2. Pan, Jay (2012) ?

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to the team. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:swufecn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2022 Christian Zimmermann
All rights reserved