EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Location: Chengdu, China
Homepage: http://www.swufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: Guanghuacunjie #55, Chengdu 610074
Handle: RePEc:edi:swufecn

Subentities listed with EDIRC:

 1. China Finance Research Institute, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 2. Research Institute of Economics and Management, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 3. School of Economics, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 4. School of Finance, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 5. School of Public Finance and Taxation, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 6. Statistics College, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Ahn, Young Bin
 2. Basu, Kisalaya
 3. Cai, Zhengyu
 4. Chen, Minghua
 5. Chu, Tianshu
 6. Chen, Ke
 7. Chen, Xiaoguang
 8. Dong, Yan
 9. Du, Zaichao
 10. Feng, Xunan
 11. Fu, Shihe
 12. Gang, Zhou Zhi Sr.
 13. Gang, Ma
 14. Gao, Zhengyuan
 15. Gao, Jing
 16. Gong, Qiang
 17. Guo, Mengmeng
 18. Hoo, Recheer
 19. Huang, Lin
 20. Hu, Youxin
 21. Huang, Chien-Yu
 22. Issa, Masoud Saleh
 23. Javeid, Umer
 24. Kang, Xiao Ling
 25. Khan, Muhammd Asghar
 26. Liu, Zhen
 27. Li, Renyu
 28. Li, Han
 29. Liang, Pinghan
 30. Li, Qiang
 31. Ling, Chen
 32. Liu, Ding
 33. Liu, Shiyong
 34. Yin, Liu Kai
 35. Li, Dongkun
 36. Liu, Jun
 37. Liu, Yanni
 38. Lu, Wanbo
 39. Ma, Chao
 40. Meng, Xin ?
 41. Niu, Geng
 42. Ouyang, Puman
 43. Pak, Maxwell
 44. Peng, Tao
 45. Pei, Lele K.
 46. Rong, Zhao
 47. Shi, Jingye
 48. Shu, Yan
 49. Shan, Liwei
 50. Shang, Hua (Helen)
 51. Song, Quanyun
 52. Tian, Guoping
 53. Tong, Qingxia
 54. Weng, Zhiquan (Darren)
 55. Wong, Junxing
 56. Wu, Ji
 57. Wu, Yu ?
 58. Xiao, Wei
 59. Xu, Lihe
 60. Xu, Bing
 61. Yao, Yao
 62. Yuan, Yan
 63. Yu, Jianyu
 64. Yuan, Dong
 65. Zhang, Tong
 66. Zhang, Jin
 67. Zhu, Jing
 68. Zhang, Dayong
 69. Zhu, Heng
 70. Zhang, Lan
 71. Zhang, Shuoxun Hellen
 72. Zhou, Haoyue
 73. Zhang, Xiang
 74. Zheng, Zhijie

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Dong, Xiaofang (2012)
 2. Pan, Jay (2012)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved