EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/swufecn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Location: Chengdu, China
Homepage: http://www.swufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: Guanghuacunjie #55, Chengdu 610074
Handle: RePEc:edi:swufecn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Ahn, Young Bin
 2. Bashir, Saqib
 3. Basu, Kisalaya
 4. Berhe, Mesfin Welderufael
 5. Cai, Zhengyu
 6. Chen, Ke
 7. Chen, Minghua
 8. Chen, Xiaoguang
 9. Chen, Zhu
 10. Chu, Tianshu
 11. Cui, Ran
 12. Dai, Wei
 13. Dong, Yan
 14. Du, Zaichao
 15. Dybvig, Philip H.
 16. Feng, Xunan
 17. Firstar, Ye
 18. Gan, Zhuojiong
 19. Gang, Ma
 20. Gang, Zhou Zhi Sr.
 21. Gao, Jing
 22. Gong, Qiang
 23. Guo, Mengmeng
 24. Hoo, Recheer
 25. Hsieh, Frank
 26. Hu, Yingyi
 27. Hu, Youxin
 28. Huang, Lin
 29. Imran, Muhammad
 30. Issa, Masoud Saleh
 31. Javeid, Umer
 32. Jean Claude, Niyonsenga
 33. Kang, Xiao Ling
 34. Lai, Yali
 35. Lee, Hanol
 36. Li, Dongkun
 37. Li, Han
 38. Li, Qiang
 39. Li, Renyu
 40. Li, Yunong
 41. Liang, Pinghan
 42. Ling, Chen
 43. Liu, Ding
 44. Liu, Jun
 45. Liu, Shiyong
 46. Liu, Wenhua
 47. Liu, Yanni
 48. Liu, Zhen
 49. Lu, Wanbo
 50. Ma, Chao
 51. Meng, Xin ?
 52. Mohamad, Mohamad Hafiz
 53. Nawaz, Aamir
 54. Niu, Geng
 55. Ouyang, Puman
 56. Pak, Maxwell
 57. Pei, Lele K.
 58. Peng, Chen
 59. Peng, Tao
 60. Shan, Liwei
 61. Shang, Hua (Helen)
 62. Shi, Jingye
 63. Shu, Yan
 64. Song, Quanyun
 65. Tang, Mei Mei
 66. Tian, Guoping
 67. Tong, Qingxia
 68. Weng, Zhiquan (Darren)
 69. Wong, Junxing
 70. Wu, Ji
 71. Wu, Yu ?
 72. Xiao, Wei
 73. Xin, Song
 74. Xu, Bing
 75. Xu, Lihe
 76. Xu, Qiuhua
 77. Xue, Shiyu
 78. Yan, Kailong
 79. Yang, Yang
 80. Yao, Yao
 81. Yin, Liu Kai
 82. Yin, Yahua
 83. Yu, Jianyu
 84. Yuan, Dong
 85. Yuan, Yan
 86. Zhang, Dayong
 87. Zhang, Jin
 88. Zhang, Lan
 89. Zhang, Ming Yue
 90. Zhang, Shuoxun Hellen
 91. Zhang, Tong
 92. Zhang, Xiang
 93. Zhao, Guochang
 94. Zheng, Zhijie
 95. Zhu, Heng
 96. Zhu, Jing

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Dong, Xiaofang (2012)
 2. Pan, Jay (2012)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:swufecn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2020 Christian Zimmermann
All rights reserved