EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/swufecn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Location: Chengdu, China
Homepage: http://www.swufe.edu.cn/
This link seems to be broken. We welcome a better address.
Email:
Phone:
Fax:
Postal: Guanghuacunjie #55, Chengdu 610074
Handle: RePEc:edi:swufecn

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Ahn, Young Bin
 2. Basu, Kisalaya
 3. Cai, Zhengyu
 4. Chen, Minghua
 5. Chu, Tianshu
 6. Chen, Ke
 7. Chen, Xiaoguang
 8. Dong, Yan
 9. Du, Zaichao
 10. Dybvig, Philip H.
 11. Feng, Xunan
 12. Firstar, Ye
 13. Gang, Zhou Zhi Sr.
 14. Gang, Ma
 15. Gao, Zhengyuan
 16. Gao, Jing
 17. Gan, Zhuojiong
 18. Gong, Qiang
 19. Guo, Mengmeng
 20. Hoo, Recheer
 21. Huang, Lin
 22. Hu, Youxin
 23. Hu, Yingyi
 24. Issa, Masoud Saleh
 25. Javeid, Umer
 26. Jean Claude, Niyonsenga
 27. Kang, Xiao Ling
 28. Khan, Muhammd Asghar
 29. Lai, Yali
 30. Lee, Hanol
 31. Liu, Zhen
 32. Li, Renyu
 33. Li, Yunong
 34. Liu, Wenhua
 35. Li, Han
 36. Liang, Pinghan
 37. Li, Qiang
 38. Ling, Chen
 39. Liu, Ding
 40. Liu, Shiyong
 41. Yin, Liu Kai
 42. Li, Dongkun
 43. Liu, Jun
 44. Liu, Yanni
 45. Lu, Wanbo
 46. Ma, Chao
 47. Meng, Xin
 48. Mohamad, Mohamad Hafiz
 49. Nawaz, Aamir
 50. Niu, Geng
 51. Ouyang, Puman
 52. Pak, Maxwell
 53. Peng, Tao
 54. Pei, Lele K.
 55. Peng, Chen
 56. Shi, Jingye
 57. Shu, Yan
 58. Shan, Liwei
 59. Shang, Hua (Helen)
 60. Song, Quanyun
 61. Tang, Mei Mei
 62. Tian, Guoping
 63. Tong, Qingxia
 64. Weng, Zhiquan (Darren)
 65. Wong, Junxing
 66. Wu, Ji
 67. Wu, Yu ?
 68. Xiao, Wei
 69. Xin, Song
 70. Xu, Qiuhua
 71. Xue, Shiyu
 72. Xu, Lihe
 73. Xu, Bing
 74. Yao, Yao
 75. Yan, Kailong
 76. Yang, Yang
 77. Yuan, Yan
 78. Yu, Jianyu
 79. Yuan, Dong
 80. Zhang, Tong
 81. Zhang, Jin
 82. Zhu, Jing
 83. Zhang, Dayong
 84. Zhu, Heng
 85. Zhang, Lan
 86. Zhang, Shuoxun Hellen
 87. Zhou, Haoyue
 88. Zhang, Xiang
 89. Zheng, Zhijie
 90. Zhao, Guochang

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Dong, Xiaofang (2012)
 2. Pan, Jay (2012)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:swufecn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved