EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Location: Chengdu, China
Homepage: http://www.swufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: Guanghuacunjie #55, Chengdu 610074
Handle: RePEc:edi:swufecn

Subentities listed with EDIRC:

 1. China Finance Research Institute, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 2. Department of Insurance, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 3. Institute of Financial Studies, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 4. Research Institute of Economics and Management, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 5. School of Economics, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 6. School of Finance, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 7. School of Public Finance and Taxation, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 8. Statistics College, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Ahn, Young Bin
 2. Basu, Kisalaya
 3. Cai, Zhengyu
 4. Chen, Minghua
 5. Chu, Tianshu
 6. Chen, Ke
 7. Chen, Xiaoguang
 8. Dong, Yan
 9. Du, Zaichao
 10. Dybvig, Philip H.
 11. Feng, Xunan
 12. Gang, Zhou Zhi Sr.
 13. Gang, Ma
 14. Gao, Zhengyuan
 15. Gao, Jing
 16. Gong, Qiang
 17. Guo, Mengmeng
 18. Hoo, Recheer
 19. Huang, Lin
 20. Hu, Youxin
 21. Issa, Masoud Saleh
 22. Javeid, Umer
 23. Kang, Xiao Ling
 24. Khan, Muhammd Asghar
 25. Lee, Hanol
 26. Liu, Zhen
 27. Li, Renyu
 28. Li, Yunong
 29. Liu, Wenhua
 30. Li, Han
 31. Liang, Pinghan
 32. Li, Qiang
 33. Ling, Chen
 34. Liu, Ding
 35. Liu, Shiyong
 36. Yin, Liu Kai
 37. Li, Dongkun
 38. Liu, Jun
 39. Liu, Yanni
 40. Lu, Wanbo
 41. Ma, Chao
 42. Meng, Xin
 43. Niu, Geng
 44. Ouyang, Puman
 45. Pak, Maxwell
 46. Peng, Tao
 47. Pei, Lele K.
 48. Shi, Jingye
 49. Shu, Yan
 50. Shan, Liwei
 51. Shang, Hua (Helen)
 52. Song, Quanyun
 53. Tang, Mei Mei
 54. Tian, Guoping
 55. Tong, Qingxia
 56. Weng, Zhiquan (Darren)
 57. Wong, Junxing
 58. Wu, Ji
 59. Wu, Yu ?
 60. Xiao, Wei
 61. Xu, Qiuhua
 62. Xu, Lihe
 63. Xu, Bing
 64. Yao, Yao
 65. Yuan, Yan
 66. Yu, Jianyu
 67. Yuan, Dong
 68. Zhang, Tong
 69. Zhang, Jin
 70. Zhu, Jing
 71. Zhang, Dayong
 72. Zhu, Heng
 73. Zhang, Lan
 74. Zhang, Shuoxun Hellen
 75. Zhou, Haoyue
 76. Zhang, Xiang
 77. Zheng, Zhijie

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Dong, Xiaofang (2012)
 2. Pan, Jay (2012)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved