EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Location: Chengdu, China
Homepage: http://www.swufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: Guanghuacunjie #55, Chengdu 610074
Handle: RePEc:edi:swufecn

Subentities listed with EDIRC:

 1. China Finance Research Institute, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 2. Department of Insurance, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 3. Institute of Financial Studies, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 4. Research Institute of Economics and Management, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 5. School of Economics, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 6. School of Finance, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 7. School of Public Finance and Taxation, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 8. Statistics College, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Ahn, Young Bin
 2. Basu, Kisalaya
 3. Cai, Zhengyu
 4. Chen, Minghua
 5. Chu, Tianshu
 6. Chen, Ke
 7. Chen, Xiaoguang
 8. Dong, Yan
 9. Du, Zaichao
 10. Dybvig, Philip H.
 11. Feng, Xunan
 12. Fu, Shihe
 13. Gang, Zhou Zhi Sr.
 14. Gang, Ma
 15. Gao, Zhengyuan
 16. Gao, Jing
 17. Gong, Qiang
 18. Guo, Mengmeng
 19. Hoo, Recheer
 20. Huang, Lin
 21. Hu, Youxin
 22. Huang, Chien-Yu
 23. Issa, Masoud Saleh
 24. Javeid, Umer
 25. Kang, Xiao Ling
 26. Khan, Muhammd Asghar
 27. Liu, Zhen
 28. Li, Renyu
 29. Li, Han
 30. Liang, Pinghan
 31. Li, Qiang
 32. Ling, Chen
 33. Liu, Ding
 34. Liu, Shiyong
 35. Yin, Liu Kai
 36. Li, Dongkun
 37. Liu, Jun
 38. Liu, Yanni
 39. Lu, Wanbo
 40. Ma, Chao
 41. Meng, Xin
 42. Niu, Geng
 43. Ouyang, Puman
 44. Pak, Maxwell
 45. Peng, Tao
 46. Pei, Lele K.
 47. Rong, Zhao
 48. Shi, Jingye
 49. Shu, Yan
 50. Shan, Liwei
 51. Shang, Hua (Helen)
 52. Song, Quanyun
 53. Tang, Mei Mei
 54. Tian, Guoping
 55. Tong, Qingxia
 56. Weng, Zhiquan (Darren)
 57. Wong, Junxing
 58. Wu, Ji
 59. Wu, Yu
 60. Xiao, Wei
 61. Xu, Qiuhua
 62. Xu, Lihe
 63. Xu, Bing
 64. Yao, Yao
 65. Yuan, Yan
 66. Yu, Jianyu
 67. Yuan, Dong
 68. Zhang, Tong
 69. Zhang, Jin
 70. Zhu, Jing
 71. Zhang, Dayong
 72. Zhu, Heng
 73. Zhang, Lan
 74. Zhang, Shuoxun Hellen
 75. Zhou, Haoyue
 76. Zhang, Xiang
 77. Zheng, Zhijie

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Dong, Xiaofang (2012)
 2. Pan, Jay (2012)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved