EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Location: Chengdu, China
Homepage: http://www.swufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: Guanghuacunjie #55, Chengdu 610074
Handle: RePEc:edi:swufecn

Subentities listed with EDIRC:

 1. China Finance Research Institute, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 2. Department of Insurance, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 3. Institute of Financial Studies, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 4. Research Institute of Economics and Management, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 5. School of Economics, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 6. School of Finance, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 7. School of Public Finance and Taxation, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 8. Statistics College, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Ahn, Young Bin
 2. Basu, Kisalaya
 3. Cai, Zhengyu
 4. Chen, Minghua
 5. Chu, Tianshu
 6. Chen, Ke
 7. Chen, Xiaoguang
 8. Dong, Yan
 9. Du, Zaichao
 10. Dybvig, Philip H.
 11. Feng, Xunan
 12. Gang, Zhou Zhi Sr.
 13. Gang, Ma
 14. Gao, Zhengyuan
 15. Gao, Jing
 16. Gong, Qiang
 17. Guo, Mengmeng
 18. Hoo, Recheer
 19. Huang, Lin
 20. Hu, Youxin
 21. Issa, Masoud Saleh
 22. Javeid, Umer
 23. Kang, Xiao Ling
 24. Khan, Muhammd Asghar
 25. Lee, Hanol
 26. Liu, Zhen
 27. Li, Renyu
 28. Li, Han
 29. Liang, Pinghan ?
 30. Li, Qiang
 31. Ling, Chen
 32. Liu, Ding
 33. Liu, Shiyong
 34. Yin, Liu Kai
 35. Li, Dongkun
 36. Liu, Jun
 37. Liu, Yanni
 38. Lu, Wanbo
 39. Ma, Chao
 40. Meng, Xin
 41. Niu, Geng
 42. Ouyang, Puman
 43. Pak, Maxwell
 44. Peng, Tao
 45. Pei, Lele K.
 46. Rong, Zhao ?
 47. Shi, Jingye
 48. Shu, Yan
 49. Shan, Liwei
 50. Shang, Hua (Helen)
 51. Song, Quanyun
 52. Tang, Mei Mei
 53. Tian, Guoping
 54. Tong, Qingxia
 55. Weng, Zhiquan (Darren)
 56. Wong, Junxing
 57. Wu, Ji
 58. Wu, Yu
 59. Xiao, Wei
 60. Xu, Qiuhua
 61. Xu, Lihe
 62. Xu, Bing
 63. Yao, Yao
 64. Yuan, Yan
 65. Yu, Jianyu
 66. Yuan, Dong
 67. Zhang, Tong
 68. Zhang, Jin
 69. Zhu, Jing
 70. Zhang, Dayong
 71. Zhu, Heng
 72. Zhang, Lan
 73. Zhang, Shuoxun Hellen
 74. Zhou, Haoyue
 75. Zhang, Xiang
 76. Zheng, Zhijie

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Dong, Xiaofang (2012)
 2. Pan, Jay (2012)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved