EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/swufecn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Location: Chengdu, China
Homepage: http://www.swufe.edu.cn/
Email:

Phone:
Fax:
Postal: Guanghuacunjie #55, Chengdu 610074
Handle: RePEc:edi:swufecn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Ahn, Young Bin
 2. Ashenafi, Biruk Birhanu
 3. Bashir, Saqib
 4. Basu, Kisalaya
 5. Berhe, Mesfin Welderufael
 6. Cai, Zhengyu
 7. Chen, Ke
 8. Chen, Minghua
 9. Chen, Xiaoguang
 10. Chen, Zhu
 11. Cheng, Xianan
 12. Chu, Tianshu
 13. Cui, Ran
 14. Dai, Wei
 15. Dong, Yan
 16. Du, Zaichao
 17. Dybvig, Philip H.
 18. Feng, Xunan
 19. Firstar, Ye
 20. Gan, Zhuojiong
 21. Gang, Ma
 22. Gang, Zhou Zhi Sr.
 23. Gao, Jing ?
 24. Gong, Qiang
 25. Guo, Mengmeng
 26. Hoo, Recheer
 27. Hsieh, Frank
 28. Hu, Yingyi
 29. Hu, Youxin
 30. Huang, Lin
 31. Issa, Masoud Saleh
 32. Javeid, Umer
 33. Jean Claude, Niyonsenga
 34. Kang, Xiao Ling
 35. Lai, Yali
 36. Lee, Chi-Chuan
 37. Lee, Hanol
 38. Li, Dongkun
 39. Li, Han
 40. Li, Li Zhen
 41. Li, Qiang
 42. Li, Renyu
 43. Li, Xinghao
 44. Li, Yu
 45. Li, Yunong
 46. Liu, Ding
 47. Liu, Jun
 48. Liu, Shiyong
 49. Liu, Wenhua
 50. Liu, Yanni
 51. Liu, Zhen
 52. Lu, Wanbo
 53. Ma, Chao
 54. Mai, Tujian
 55. Meng, Xin ?
 56. Niu, Geng
 57. Ouyang, Puman
 58. Pak, Maxwell
 59. Pei, Lele K.
 60. Peng, Chen
 61. Peng, Tao
 62. Ruqiao, Deng
 63. Shan, Liwei
 64. Shang, Hua (Helen)
 65. Shi, Jingye
 66. Shu, Yan ?
 67. Song, Quanyun
 68. Song, Sean
 69. Tang, Mei Mei
 70. Tian, Guoping
 71. Tong, Qingxia
 72. Tudi, Tayier Sr.
 73. Wang, Ailun
 74. Weng, Zhiquan (Darren)
 75. Wong, Junxing
 76. Wu, Ji
 77. Wu, Yu ?
 78. Xiao, Wei
 79. Xiao, Yong
 80. Xin, Song
 81. Xing, Zhong Xing
 82. Xu, Bing
 83. Xu, Lihe
 84. Xu, Qiuhua
 85. Xue, Shiyu
 86. Yan, Kailong
 87. Yan, Yu
 88. Yao, Yao
 89. Yin, Liu Kai
 90. Yin, Yahua
 91. Yu, Jianyu
 92. Yuan, Dong
 93. Yuan, Yan
 94. Zhang, Bingtao
 95. Zhang, Dayong
 96. Zhang, Jian
 97. Zhang, Jin
 98. Zhang, Lan
 99. Zhang, Ming Yue
 100. Zhang, Tong
 101. Zhang, Xiang
 102. Zhao, Guochang
 103. Zhu, Heng
 104. Zhu, Jing

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Dong, Xiaofang (2012)
 2. Pan, Jay (2012) ?

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:swufecn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2022 Christian Zimmermann
All rights reserved