EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/swufecn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Location: Chengdu, China
Homepage: http://www.swufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: Guanghuacunjie #55, Chengdu 610074
Handle: RePEc:edi:swufecn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Ahn, Young Bin
 2. Ashenafi, Biruk Birhanu
 3. Bashir, Saqib
 4. Basu, Kisalaya
 5. Berhe, Mesfin Welderufael
 6. Cai, Zhengyu
 7. Chen, Ke
 8. Chen, Minghua
 9. Chen, Xiaoguang
 10. Chen, Zhu
 11. Chu, Tianshu
 12. Cui, Ran
 13. Dai, Wei
 14. Dong, Yan
 15. Du, Zaichao
 16. Dybvig, Philip H.
 17. Feng, Xunan
 18. Firstar, Ye
 19. Gan, Zhuojiong
 20. Gang, Ma
 21. Gang, Zhou Zhi Sr.
 22. Gao, Jing
 23. Gong, Qiang
 24. Guo, Mengmeng
 25. Hoo, Recheer
 26. Hsieh, Frank
 27. Hu, Yingyi
 28. Hu, Youxin
 29. Huang, Lin
 30. Imran, Muhammad
 31. Issa, Masoud Saleh
 32. Javeid, Umer
 33. Jean Claude, Niyonsenga
 34. Kang, Xiao Ling
 35. Lai, Yali
 36. Lee, Hanol
 37. Li, Dongkun
 38. Li, Han
 39. Li, Qiang
 40. Li, Renyu
 41. Li, Xinghao
 42. Li, Yunong
 43. Ling, Chen
 44. Liu, Ding
 45. Liu, Jun
 46. Liu, Shiyong
 47. Liu, Wenhua
 48. Liu, Yanni
 49. Liu, Zhen
 50. Lu, Wanbo
 51. Ma, Chao
 52. Meng, Xin ?
 53. Niu, Geng
 54. Ouyang, Puman
 55. Pak, Maxwell
 56. Pei, Lele K.
 57. Peng, Chen
 58. Peng, Tao
 59. Ruqiao, Deng
 60. Shan, Liwei
 61. Shang, Hua (Helen)
 62. Shi, Jingye
 63. Shu, Yan
 64. Song, Quanyun
 65. Tang, Mei Mei
 66. Tian, Guoping
 67. Tong, Qingxia
 68. Weng, Zhiquan (Darren)
 69. Wong, Junxing
 70. Wu, Ji
 71. Wu, Yu ?
 72. Xiao, Wei
 73. Xin, Song
 74. Xing, Zhong Xing
 75. Xu, Bing
 76. Xu, Lihe
 77. Xu, Qiuhua
 78. Xue, Shiyu
 79. Yan, Kailong
 80. Yao, Yao
 81. Yin, Liu Kai
 82. Yin, Yahua
 83. Yu, Jianyu
 84. Yuan, Dong
 85. Yuan, Yan
 86. Zhang, Dayong
 87. Zhang, Jin
 88. Zhang, Lan
 89. Zhang, Ming Yue
 90. Zhang, Tong
 91. Zhang, Xiang
 92. Zhao, Guochang
 93. Zhu, Heng
 94. Zhu, Jing

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Dong, Xiaofang (2012)
 2. Pan, Jay (2012)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:swufecn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2020 Christian Zimmermann
All rights reserved