EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Location: Chengdu, China
Homepage: http://www.swufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: Guanghuacunjie #55, Chengdu 610074
Handle: RePEc:edi:swufecn

Subentities listed with EDIRC:

 1. China Finance Research Institute, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 2. Department of Insurance, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 3. Institute of Financial Studies, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 4. Research Institute of Economics and Management, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 5. School of Economics, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 6. School of Finance, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 7. School of Public Finance and Taxation, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)
 8. Statistics College, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Ahn, Young Bin
 2. Basu, Kisalaya
 3. Cai, Zhengyu
 4. Chen, Minghua
 5. Chu, Tianshu
 6. Chen, Ke
 7. Chen, Xiaoguang
 8. Dong, Yan
 9. Du, Zaichao
 10. Dybvig, Philip H.
 11. Feng, Xunan
 12. Fu, Shihe
 13. Gang, Zhou Zhi Sr.
 14. Gang, Ma
 15. Gao, Zhengyuan
 16. Gao, Jing
 17. Gong, Qiang
 18. Guo, Mengmeng
 19. Hoo, Recheer
 20. Huang, Lin
 21. Hu, Youxin
 22. Huang, Chien-Yu
 23. Issa, Masoud Saleh
 24. Javeid, Umer
 25. Kang, Xiao Ling
 26. Khan, Muhammd Asghar
 27. Lee, Hanol
 28. Liu, Zhen
 29. Li, Renyu
 30. Li, Han
 31. Liang, Pinghan ?
 32. Li, Qiang
 33. Ling, Chen
 34. Liu, Ding
 35. Liu, Shiyong
 36. Yin, Liu Kai
 37. Li, Dongkun
 38. Liu, Jun
 39. Liu, Yanni
 40. Lu, Wanbo
 41. Ma, Chao
 42. Meng, Xin
 43. Niu, Geng
 44. Ouyang, Puman
 45. Pak, Maxwell
 46. Peng, Tao
 47. Pei, Lele K.
 48. Rong, Zhao
 49. Shi, Jingye
 50. Shu, Yan
 51. Shan, Liwei
 52. Shang, Hua (Helen)
 53. Song, Quanyun
 54. Tang, Mei Mei
 55. Tian, Guoping
 56. Tong, Qingxia
 57. Weng, Zhiquan (Darren)
 58. Wong, Junxing
 59. Wu, Ji
 60. Wu, Yu
 61. Xiao, Wei
 62. Xu, Qiuhua
 63. Xu, Lihe
 64. Xu, Bing
 65. Yao, Yao
 66. Yuan, Yan
 67. Yu, Jianyu
 68. Yuan, Dong
 69. Zhang, Tong
 70. Zhang, Jin
 71. Zhu, Jing
 72. Zhang, Dayong
 73. Zhu, Heng
 74. Zhang, Lan
 75. Zhang, Shuoxun Hellen
 76. Zhou, Haoyue
 77. Zhang, Xiang
 78. Zheng, Zhijie

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Dong, Xiaofang (2012)
 2. Pan, Jay (2012)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved