EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/riswucn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Research Institute of Economics and Management

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Location: Chengdu, China
Homepage: http://riem.swufe.edu.cn/
Email:

Phone:
Fax:
Postal: Guanghuacunjie #55, Chengdu 610074
Handle: RePEc:edi:riswucn
Areas or Functions:
Publications that are listed with RePEc:

Authored by members of this institution

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Ahn, Young Bin
 2. Ashenafi, Biruk Birhanu
 3. Basu, Kisalaya
 4. Chen, Ke
 5. Chen, Minghua
 6. Chen, Xiaoguang
 7. Chu, Tianshu
 8. Dong, Yan
 9. Du, Zaichao
 10. Gang, Ma
 11. Gang, Zhou Zhi Sr.
 12. Gao, Jing ?
 13. Gong, Qiang
 14. Guo, Mengmeng
 15. Hoo, Recheer
 16. Hu, Youxin
 17. Huang, Lin
 18. Issa, Masoud Saleh
 19. Javeid, Umer
 20. Lee, Hanol
 21. Li, Han
 22. Li, Renyu
 23. Liu, Shiyong
 24. Liu, Yanni
 25. Meng, Xin ?
 26. Niu, Geng
 27. Ouyang, Puman
 28. Pak, Maxwell
 29. Peng, Tao
 30. Shan, Liwei
 31. Shang, Hua (Helen)
 32. Shi, Jingye
 33. Shu, Yan ?
 34. Song, Quanyun
 35. Tian, Guoping
 36. Tong, Qingxia
 37. Weng, Zhiquan (Darren)
 38. Wu, Ji
 39. Wu, Yu ?
 40. Xiao, Wei
 41. Xin, Song
 42. Xu, Bing
 43. Xu, Lihe
 44. Xue, Shiyu
 45. Yan, Kailong
 46. Yu, Jianyu
 47. Yuan, Yan
 48. Zhang, Dayong
 49. Zhang, Jin
 50. Zhang, Lan ?
 51. Zhang, Tong
 52. Zhao, Guochang

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to the team. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:riswucn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.
Copyright 1995-2023 Christian Zimmermann
All rights reserved