EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Research Institute of Economics and Management

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Location: Chengdu, China
Homepage: http://riem.swufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: Guanghuacunjie #55, Chengdu 610074
Handle: RePEc:edi:riswucn

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Ahn, Young Bin
 2. Basu, Kisalaya
 3. Chen, Minghua
 4. Chu, Tianshu
 5. Chen, Ke
 6. Chen, Xiaoguang
 7. Dong, Yan
 8. Du, Zaichao
 9. Fu, Shihe
 10. Gang, Zhou Zhi Sr.
 11. Gang, Ma
 12. Gao, Zhengyuan
 13. Gao, Jing
 14. Gong, Qiang
 15. Guo, Mengmeng
 16. Hoo, Recheer
 17. Huang, Lin
 18. Hu, Youxin
 19. Issa, Masoud Saleh
 20. Javeid, Umer
 21. Li, Renyu
 22. Li, Han
 23. Liang, Pinghan
 24. Li, Qiang
 25. Liu, Shiyong
 26. Liu, Yanni
 27. Meng, Xin
 28. Niu, Geng
 29. Ouyang, Puman
 30. Pak, Maxwell
 31. Peng, Tao
 32. Rong, Zhao
 33. Shi, Jingye
 34. Shu, Yan
 35. Shan, Liwei
 36. Shang, Hua (Helen)
 37. Song, Quanyun
 38. Tian, Guoping
 39. Tong, Qingxia
 40. Weng, Zhiquan (Darren)
 41. Wu, Ji
 42. Wu, Yu
 43. Xiao, Wei
 44. Xu, Lihe
 45. Xu, Bing
 46. Yuan, Yan
 47. Yu, Jianyu
 48. Zhang, Tong
 49. Zhang, Jin
 50. Zhang, Dayong
 51. Zhang, Lan
 52. Zhang, Shuoxun Hellen
 53. Zheng, Zhijie

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved