EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/shufecn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Shanghai University of Finance and Economics

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.shufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:shufecn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Ake, Boubakari
 2. Alhayky, Ahmed Abdulhusain
 3. Batinti, Alberto
 4. Cai, Jie April
 5. Chen, Jie
 6. Cheng, Lingguo
 7. Chiao, Benjamin
 8. Dai, Darong
 9. Ding, Haoyuan
 10. Dong, Wanhao
 11. Feng, Chen
 12. Gang, Bi Yan Sr.
 13. Gao, Xiang
 14. Hai, Lan
 15. Hansstein, Francesca
 16. Hao, Zhu Jia Sr.
 17. Hong, Adam Zhanqing
 18. Hong, Canhui
 19. Honghao, Yang
 20. Hu, Bo
 21. Hua, Yiingli
 22. Huang, Yu
 23. Jang, Youngsoo
 24. Jin, Xin
 25. Lang, Youze
 26. Lau, Chim M.
 27. Lebdaoui, Hind
 28. Lei, Lian Lian
 29. Li, Guoxiang
 30. Li, Lingfang (Ivy)
 31. Li, Nan
 32. Li, Qian
 33. Li, Zhe
 34. Li, Zhiyuan
 35. Lin, Liguo
 36. Lin, Nan
 37. Lin, Xu
 38. Liu, Zhuo Cheng
 39. Luo, Kenneth
 40. Ma, Mingming
 41. Mai, Joseph
 42. Mak, Eric
 43. Mao, Jian
 44. Mu, Qing ?
 45. Nie, Guangyu
 46. Peng, Liu
 47. Peng, Wang
 48. Qian, Wei
 49. Rong, Kang
 50. Schiff, Nathan Mudrick
 51. Shao, Shuai
 52. Shen, Zixia
 53. Si, Jichun
 54. Sun, Qi
 55. Tang, Rongsheng
 56. Ux, Cretondor
 57. Wang, Fei Teng
 58. Wang, Haijun
 59. Wang, Wenya
 60. Wei, Tian Zhi
 61. Wenwei, Lai
 62. Wild, Joerg Jr.
 63. Wong, Tak-Yuen
 64. Wu, Huabin
 65. Wu, Kun
 66. Wu, Lu
 67. Xiao, Shuyan
 68. Yang, Youzhi
 69. Zane, Edward Zane
 70. Zhang, Jing
 71. Zhang, Jingyi
 72. Zhang, Min
 73. Zhang, Mingyu
 74. Zhang, Quan
 75. Zhang, Sisi
 76. Zhang, Xinfang
 77. Zhang, Yan
 78. Zhang, Yongchao
 79. Zhao, Hailei
 80. Zheng, Bingyong
 81. Zhou, Jin
 82. Zhou, Justin Chuanbao
 83. Zhou, Xiaolan
 84. Zhu, Shuguang

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:shufecn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2020 Christian Zimmermann
All rights reserved