EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Shanghai University of Finance and Economics

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.shufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:shufecn

Subentities listed with EDIRC:

 1. School of Economics, Shanghai University of Finance and Economics
 2. School of Finance, Shanghai University of Finance and Economics
 3. School of International Business Administration, Shanghai University of Finance and Economics
 4. School of Public Economics and Administration, Shanghai University of Finance and Economics

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Ake, Boubakari
 2. Alhayky, Ahmed Abdulhusain
 3. An, Zhiyong
 4. Batinti, Alberto
 5. Cai, Jie April
 6. Cheng, Lingguo
 7. Chen, Jie
 8. Chiao, Benjamin
 9. Dong, Wanhao
 10. Fan, Haichao
 11. Gang, Bi Yan Sr.
 12. Gao, Xiang
 13. Hao, Zhu Jia Sr.
 14. Hansstein, Francesca
 15. Honghao, Yang
 16. Hong, Adam Zhanqing
 17. Hong, Canhui
 18. Hu, Bo
 19. Huang, Yu
 20. Jin, Xin
 21. Lang, Youze
 22. Lei, Lian Lian
 23. Lebdaoui, Hind
 24. Lin, Xu
 25. Lin, Nan
 26. Li, Qian
 27. Li, Zhe
 28. Li, Lingfang (Ivy)
 29. Liu, Feng
 30. Li, Nan
 31. Li, Zhiyuan
 32. Lin, Youhong
 33. Lin, Liguo
 34. Mao, Jian
 35. Mak, Eric
 36. Mu, Qing ?
 37. Peng, Liu
 38. Rathnayake, Dilesha
 39. Rong, Kang
 40. Si, Jichun
 41. Sun, Qi
 42. Ux, Cretondor
 43. Wang, Haijun
 44. Wang, Wenya
 45. Wen, Li
 46. Wenwei, Lai
 47. Wei, Tian Zhi
 48. Wild, Joerg Jr.
 49. Wong, Tak-Yuen
 50. Wu, Lu
 51. Wu, Huabin
 52. Yang, Youzhi
 53. Zane, Edward Zane
 54. Zhang, Yongchao
 55. Zhang, Yan
 56. Zhou, Xiaolan
 57. Zheng, Bingyong
 58. Zhang, Min
 59. Zhang, Sisi
 60. Zhang, Mingyu
 61. Zhao, Hailei
 62. Zhou, Justin Chuanbao
 63. Zhou, Jin
 64. Zhang, Yan

Registered alumni from this institution

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Zhou, Qingtian (2013)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved