EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/shufecn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Shanghai University of Finance and Economics

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.shufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:shufecn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Ake, Boubakari
 2. Alhayky, Ahmed Abdulhusain
 3. Batinti, Alberto
 4. Cai, Jie April
 5. Chen, Jie
 6. Cheng, Lingguo
 7. Chiao, Benjamin
 8. Dai, Darong
 9. Ding, Haoyuan
 10. Dong, Wanhao
 11. Feng, Chen
 12. Gang, Bi Yan Sr.
 13. Gao, Xiang
 14. Hansstein, Francesca
 15. Hao, Zhu Jia Sr.
 16. Hong, Adam Zhanqing
 17. Hong, Canhui
 18. Honghao, Yang
 19. Hu, Bo
 20. Hua, Yiingli
 21. Huang, Yu
 22. Jang, Youngsoo
 23. Jin, Xin
 24. Lang, Youze
 25. Lau, Chim M.
 26. Lebdaoui, Hind
 27. Lei, Lian Lian
 28. Li, Lingfang (Ivy)
 29. Li, Nan
 30. Li, Qian
 31. Li, Zhe
 32. Li, Zhiyuan
 33. Lin, Liguo
 34. Lin, Nan
 35. Lin, Xu
 36. Liu, Zhuo Cheng
 37. Luo, Kenneth
 38. Mai, Joseph
 39. Mak, Eric
 40. Mao, Jian
 41. Mu, Qing ?
 42. Nie, Guangyu
 43. Peng, Liu
 44. Peng, Wang
 45. Qian, Wei
 46. Rong, Kang
 47. Schiff, Nathan Mudrick
 48. Shao, Shuai
 49. Shen, Zixia
 50. Si, Jichun
 51. Sun, Qi
 52. Tang, Rongsheng
 53. Ux, Cretondor
 54. Wang, Fei Teng
 55. Wang, Haijun
 56. Wang, Wenya
 57. Wei, Tian Zhi
 58. Wenwei, Lai
 59. Wild, Joerg Jr.
 60. Wong, Tak-Yuen
 61. Wu, Huabin
 62. Wu, Kun
 63. Wu, Lu
 64. Xiao, Shuyan
 65. Yang, Youzhi
 66. Zane, Edward Zane
 67. Zhang, Jing
 68. Zhang, Jingyi
 69. Zhang, Min
 70. Zhang, Mingyu
 71. Zhang, Quan
 72. Zhang, Sisi
 73. Zhang, Xinfang
 74. Zhang, Yan
 75. Zhang, Yongchao
 76. Zhao, Hailei
 77. Zheng, Bingyong
 78. Zhou, Jin
 79. Zhou, Justin Chuanbao
 80. Zhou, Xiaolan
 81. Zhu, Shuguang

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:shufecn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2020 Christian Zimmermann
All rights reserved