EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Shanghai University of Finance and Economics

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.shufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:shufecn

Subentities listed with EDIRC:

 1. School of Economics, Shanghai University of Finance and Economics
 2. School of Finance, Shanghai University of Finance and Economics
 3. School of International Business Administration, Shanghai University of Finance and Economics
 4. School of Public Economics and Administration, Shanghai University of Finance and Economics

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Ake, Boubakari
 2. Alhayky, Ahmed Abdulhusain
 3. An, Zhiyong
 4. Batinti, Alberto
 5. Cheng, Lingguo
 6. Chen, Jie
 7. Chiao, Benjamin
 8. Dong, Wanhao
 9. Fan, Haichao
 10. Gang, Bi Yan Sr.
 11. Gao, Xiang
 12. Hao, Zhu Jia Sr.
 13. Hansstein, Francesca
 14. Honghao, Yang
 15. Hou, Keqiang
 16. Hong, Adam Zhanqing
 17. Hong, Canhui
 18. Hu, Bo
 19. Huang, Yu
 20. Jin, Xin
 21. Lang, Youze
 22. Lei, Lian Lian
 23. Lebdaoui, Hind
 24. Lin, Xu
 25. Lin, Nan
 26. Li, Qian
 27. Li, Zhe
 28. Li, Lingfang (Ivy)
 29. Liu, Feng
 30. Li, Nan
 31. Li, Zhiyuan
 32. Lin, Youhong
 33. Lin, Liguo
 34. Mao, Jian
 35. Mu, Qing ?
 36. Peng, Liu
 37. Rathnayake, Dilesha
 38. Rong, Kang
 39. Si, Jichun
 40. Sun, Qi
 41. Ux, Cretondor
 42. Wang, Haijun
 43. Wen, Li
 44. Wenwei, Lai
 45. Wei, Tian Zhi
 46. Wild, Joerg Jr.
 47. Wong, Tak-Yuen
 48. Wu, Lu
 49. Wu, Huabin
 50. Yang, Youzhi
 51. Ye, Haichun
 52. Zane, Edward Zane
 53. Zhang, Yongchao
 54. Zhang, Yan
 55. Zhou, Xiaolan
 56. Zheng, Bingyong
 57. Zhang, Min
 58. Zhang, Sisi
 59. Zhang, Mingyu
 60. Zhao, Hailei
 61. Zhou, Justin Chuanbao
 62. Zhou, Jin
 63. Zhang, Yan

Registered alumni from this institution

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Zhou, Qingtian (2013)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved