EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/shufecn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Shanghai University of Finance and Economics

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.shufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:shufecn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Ake, Boubakari
 2. Alhayky, Ahmed Abdulhusain
 3. Batinti, Alberto
 4. Cai, Jie April
 5. Chen, Jie
 6. Cheng, Lingguo
 7. Cheung, Stephen M.
 8. Chiao, Benjamin
 9. Cui, Yq
 10. Dai, Darong
 11. Ding, Haoyuan
 12. Dong, Wanhao
 13. Feng, Chen
 14. Gang, Bi Yan Sr.
 15. Gong, Nianjiao
 16. Hai, Lan
 17. Hansstein, Francesca
 18. Hao, Zhu Jia Sr.
 19. Hong, Adam Zhanqing
 20. Hong, Canhui
 21. Honghao, Yang
 22. Hu, Bo
 23. Hu, Eric Yunfei
 24. Hu, Gin
 25. Hua, Yiingli
 26. Huang, Yu
 27. Jin, Xin
 28. Lau, Chim M.
 29. Lebdaoui, Hind
 30. Lei, Lian Lian
 31. Li, Guoxiang
 32. Li, Lesley
 33. Li, Lingfang (Ivy)
 34. Li, Nan
 35. Li, Qian
 36. Li, Zhe
 37. Li, Zhiyuan
 38. Lin, Liguo
 39. Lin, Nan
 40. Lin, Xu
 41. Liu, Siming
 42. Liu, Zhuo Cheng
 43. Luo, Kenneth
 44. Ma, Mingming
 45. Mai, Joseph
 46. Mak, Eric
 47. Mao, Jian
 48. Mu, Qing ?
 49. Nie, Guangyu
 50. Peng, Liu
 51. Peng, Wang
 52. Qian, Wei
 53. Qiu, Zhiyi
 54. Rong, Kang
 55. Schiff, Nathan Mudrick
 56. Shao, Shuai
 57. Shen, Zixia
 58. Si, Jichun
 59. Song, Qing
 60. Sun, Qi
 61. Tang, Rongsheng
 62. Ux, Cretondor
 63. Wang, Fei Teng
 64. Wang, Haijun
 65. Wang, Wenya
 66. Wei, Tian Zhi
 67. Wen, Yuan Bo
 68. Wenwei, Lai
 69. Wild, Joerg Jr.
 70. Wong, Tak-Yuen
 71. Wu, Huabin
 72. Wu, Kun
 73. Wu, Lu
 74. Xiao, Shuyan
 75. Xie, Tian
 76. Yang, Ei
 77. Yang, Youzhi
 78. Zane, Edward Zane
 79. Zhang, Jing
 80. Zhang, Jingyi
 81. Zhang, Min
 82. Zhang, Mingyu
 83. Zhang, Quan
 84. Zhang, Sisi
 85. Zhang, Xinfang
 86. Zhang, Yongchao
 87. Zhang, Zhipeng
 88. Zhao, Hailei
 89. Zheng, Bingyong
 90. Zhou, Jin
 91. Zhou, Xiaolan
 92. Zhu, Shuguang

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Lu, Jingliang (2014)
 2. Tewelde, Hosie G.

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to the team. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:shufecn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.
Copyright 1995-2023 Christian Zimmermann
All rights reserved