EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Shanghai University of Finance and Economics

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.shufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:shufecn

Subentities listed with EDIRC:

 1. School of Economics, Shanghai University of Finance and Economics
 2. School of Finance, Shanghai University of Finance and Economics
 3. School of International Business Administration, Shanghai University of Finance and Economics
 4. School of Public Economics and Administration, Shanghai University of Finance and Economics

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Ake, Boubakari
 2. Alhayky, Ahmed Abdulhusain
 3. An, Zhiyong
 4. Batinti, Alberto
 5. Chen, Jie
 6. Chiao, Benjamin
 7. Dong, Wanhao
 8. Fan, Haichao
 9. Gang, Bi Yan Sr.
 10. Gao, Xiang
 11. Hao, Zhu Jia Sr.
 12. Hansstein, Francesca
 13. Honghao, Yang
 14. Hou, Keqiang
 15. Hong, Adam Zhanqing
 16. Hu, Bo
 17. Huang, Yu
 18. Jin, Xin
 19. Lang, Youze
 20. Lei, Lian Lian
 21. Lebdaoui, Hind
 22. Lin, Xu
 23. Lin, Nan
 24. Li, Qian
 25. Li, Zhe
 26. Li, Lingfang (Ivy)
 27. Liu, Feng
 28. Li, Nan
 29. Li, Zhiyuan
 30. Lin, Youhong
 31. Lin, Liguo
 32. Mao, Jian
 33. Mu, Qing ?
 34. Peng, Liu
 35. Rathnayake, Dilesha
 36. Rong, Kang
 37. Si, Jichun
 38. Sun, Qi
 39. Ux, Cretondor
 40. Wang, Haijun
 41. Wen, Li
 42. Wenwei, Lai
 43. Wei, Tian Zhi
 44. Wild, Joerg Jr.
 45. Wong, Tak-Yuen
 46. Wu, Lu
 47. Yang, Youzhi
 48. Ye, Haichun
 49. Zane, Edward Zane
 50. Zhang, Yongchao
 51. Zhou, Xiaolan
 52. Zheng, Bingyong
 53. Zhang, Min
 54. Zhang, Sisi
 55. Zhang, Mingyu
 56. Zhao, Hailei
 57. Zhou, Justin Chuanbao

Registered alumni from this institution

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Zhou, Qingtian (2013)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved