EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

China Economics and Management Academy

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://cema.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:emcufcn

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. CEMA Working Papers, China Economics and Management Academy, Central University of Finance and Economics
 2. Annals of Economics and Finance, Society for AEF

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Cao, Rui
 2. Jeong, Jeremy
 3. Cui, Xiaoyong
 4. Dai, Tiantian
 5. Kao, Aaron Chiang
 6. Hao, Rui
 7. He, Qichun
 8. Huang, Peize
 9. Huang, Bin
 10. Huang, Jizheng
 11. Jin, Jing
 12. Ji, Yangyang
 13. Jiang, Shenyi
 14. Liu, Hong
 15. Liu, Hong
 16. Liu, Luke
 17. Luo, Changlin
 18. Lu, Yuanzhu
 19. Maskin, Eric S.
 20. Miao, Jianjun
 21. Niu, Zilong
 22. Qiao, Fangbin
 23. Qiu, Junfeng
 24. Shen, Ashley Chunli
 25. Song, Zhen
 26. Sun, Peng
 27. Tian, Yongge
 28. Tian, Yuan
 29. Wang, Xiongjian
 30. Wang, Gaowang
 31. Wang, Chan
 32. Wu, Shunan
 33. Yu, Li
 34. Zhang, Zhixiang
 35. Zhang, Yongli
 36. Zhang, Tao
 37. Zhou, Guofu
 38. Zhen, Fang
 39. Zhang, Dingsheng
 40. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved