EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/emcufcn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

China Economics and Management Academy

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://cema.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:emcufcn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Cao, Rui
 2. Cui, Xiaoyong
 3. Dai, Tiantian
 4. Hao, Rui
 5. He, Qichun
 6. Huang, Bin
 7. Huang, Jizheng
 8. Huang, Peize
 9. Jeong, Jeremy
 10. Ji, Yangyang
 11. Jiang, Shenyi
 12. Jin, Fujing
 13. Jin, Jing
 14. Kao, Aaron Chiang
 15. Li, Wen
 16. Lin, Tianye
 17. Liu, Hong
 18. Liu, Luke
 19. Luo, Changlin
 20. Maskin, Eric S.
 21. Qiao, Fangbin
 22. Qiu, Junfeng
 23. Shen, Ashley Chunli
 24. Song, Zhen
 25. Sun, Peng
 26. Tian, Yongge
 27. Tian, Yuan
 28. Wang, Chan
 29. Wang, Gaowang
 30. Wang, Xiongjian
 31. Wu, Shunan
 32. Xu, Yahua
 33. Yi, Gang
 34. Yu, Li
 35. Yu, Li
 36. Zhang, Dingsheng
 37. Zhang, Hanyu
 38. Zhang, Sen
 39. Zhang, Tao
 40. Zhang, Yongli
 41. Zhang, Zhixiang
 42. Zhao, Junzhu
 43. Zhen, Fang
 44. Zhou, Guofu
 45. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:emcufcn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2020 Christian Zimmermann
All rights reserved