EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/emcufcn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

China Economics and Management Academy

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://cema.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:emcufcn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Cao, Rui ?
 2. Cui, Xiaoyong
 3. Dai, Tiantian
 4. Du, Fiona
 5. Hao, Rui
 6. He, Qichun
 7. Huang, Bin
 8. Huang, Jizheng
 9. Huang, Peize
 10. Jeong, Jeremy
 11. Ji, Yangyang
 12. Jiang, Shenyi
 13. Jin, Jing
 14. Kao, Aaron Chiang
 15. Liang, Wei
 16. Lin, Tianye
 17. Liu, Hong
 18. Liu, Luke
 19. Luo, Changlin
 20. Maskin, Eric S.
 21. Ming, Yang
 22. Qiao, Fangbin
 23. Qiu, Junfeng
 24. Shen, Ashley Chunli
 25. Song, Zhen
 26. Sun, Minxian
 27. Sun, Peng
 28. Tian, Yongge
 29. Tian, Yuan
 30. Wang, Chan
 31. Wang, Xiongjian
 32. Wu, Shunan
 33. Xu, Yahua
 34. Yi, Gang
 35. Yu, Li
 36. Yu, Li
 37. Zhang, Dingsheng
 38. Zhang, Hanyu
 39. Zhang, Sen
 40. Zhang, Tao
 41. Zhang, Yongli
 42. Zhang, Zhixiang
 43. Zhao, Junzhu
 44. Zhen, Fang
 45. Zhong, Hongwei
 46. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Jin, Fujing (2020)
 2. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to the team. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:emcufcn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.
Copyright 1995-2023 Christian Zimmermann
All rights reserved