EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

China Economics and Management Academy

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://cema.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:emcufcn

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. CEMA Working Papers, China Economics and Management Academy, Central University of Finance and Economics
 2. Annals of Economics and Finance, Society for AEF

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Cao, Rui
 2. Jeong, Jeremy
 3. Cui, Xiaoyong
 4. Dai, Tiantian
 5. Kao, Aaron Chiang
 6. Hao, Rui
 7. He, Qichun
 8. Huang, Peize
 9. Huang, Bin
 10. Huang, Jizheng
 11. Jin, Jing
 12. Ji, Yangyang
 13. Jiang, Shenyi
 14. Li, Wen
 15. Liu, Hong ?
 16. Liu, Hong
 17. Liu, Luke
 18. Luo, Changlin
 19. Lu, Yuanzhu ?
 20. Maskin, Eric S.
 21. Miao, Jianjun
 22. Niu, Zilong
 23. Qiao, Fangbin
 24. Qiu, Junfeng
 25. Shen, Ashley Chunli
 26. Song, Zhen
 27. Sun, Peng
 28. Tian, Yongge
 29. Tian, Yuan
 30. Wang, Xiongjian
 31. Wang, Gaowang
 32. Wang, Chan
 33. Wu, Shunan
 34. Yu, Li
 35. Zhang, Zhixiang
 36. Zhang, Yongli
 37. Zhang, Tao
 38. Zhou, Guofu
 39. Zhen, Fang
 40. Zhang, Dingsheng
 41. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved