EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cufeccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Alex, Sun
 2. Bai, Kun
 3. Cao, Rui
 4. Chang, Yuan
 5. Charlene, Charlene
 6. Chen, Hua
 7. Chen, Junlin
 8. Chen, Qian
 9. Chen, Xiaoyu
 10. Chen, Yunsen
 11. Chi, Yichun
 12. Chun, Cheng Xiao
 13. Cui, Xiaoyong
 14. Dai, Qingqing
 15. Dai, Tiantian
 16. Ding, Mingfa
 17. Dong, Bingbing
 18. Fleisher, Belton M.
 19. Fu, Dahai
 20. Gou, Qin
 21. Gu, Xian
 22. Guo, Shen
 23. Hahau, Dany Jesus
 24. Hao, Rui
 25. He, Qichun
 26. Hou, Na
 27. Hu, Bin
 28. Huang, Bin
 29. Huang, Jizheng
 30. Huang, Peize
 31. Huang, Yuqin
 32. Jeong, Jeremy
 33. Ji, Yangyang
 34. Jiang, Fuwei
 35. Jiang, Shenyi
 36. Jiang, Zheng
 37. Jin, Fujing
 38. Jin, Jing
 39. Jin, Zejun
 40. Kao, Aaron Chiang
 41. Li, Bin
 42. Li, Feng
 43. Li, Guangzhong
 44. Li, Guoping ?
 45. Li, Huiqing
 46. Li, Jie
 47. Li, Sheng
 48. Li, Zhuosong
 49. Liang, Shangkun
 50. Liao, Guanmin
 51. Lin, Tianye
 52. Liu, Hong
 53. Liu, Hong
 54. Liu, Luke
 55. Lu, Yuanzhu
 56. Luo, Changlin
 57. Ma, Jin Qiu
 58. Maskin, Eric S.
 59. Meng, Hui
 60. Meng, Xiangyi
 61. Ouyang, Alice Y.
 62. Pan, Dongyang
 63. Pei, Pei
 64. Peng, Xiaobo
 65. Peng, Xue
 66. Peng, Yuchao
 67. Qiao, Fangbin
 68. Qiu, Junfeng
 69. Shen, Ashley Chunli
 70. Song, Zhen
 71. Sun, Peng
 72. Tian, Yongge
 73. Tian, Yuan
 74. Wang, Chan
 75. Wang, Gaowang
 76. Wang, Xiongjian
 77. Wang, Yang
 78. Wei, Xiao ?
 79. Wq, Tulip
 80. Wu, Shunan
 81. Wu, Weili
 82. Wu, Xi
 83. Wu, Xiaoyu
 84. Xu, Ferry
 85. Xu, Yahua
 86. Yan, Chengliang
 87. Yang, Zaigui
 88. Yanyun, Li
 89. Yi, Gang
 90. Yin, Libo
 91. Yu, Feng
 92. Yu, Li
 93. Yu, Li
 94. Yu, Tuotuo
 95. Zhan, Kun Peng
 96. Zhang, Dingsheng
 97. Zhang, Guanxing
 98. Zhang, Hanyu
 99. Zhang, Jian
 100. Zhang, Sen
 101. Zhang, Tao
 102. Zhang, Yan
 103. Zhang, Yongli
 104. Zhang, Zhixiang
 105. Zhao, Junzhu
 106. Zhen, Fang
 107. Zheng, Liang
 108. Zheng, Min
 109. Zhong, Hai
 110. Zhou, Guofu
 111. Zhou, Ming
 112. Zhou, Mohan
 113. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cufeccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2020 Christian Zimmermann
All rights reserved