EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cufeccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Bai, Kun
 2. Cao, Rui
 3. Chi, Yichun
 4. Chen, Qian
 5. Jeong, Jeremy
 6. Chun, Cheng Xiao
 7. Chen, Xiaoyu
 8. Chen, Hua
 9. Chen, Junlin
 10. Chen, Yunsen
 11. Chen, Yunsen
 12. Cui, Xiaoyong
 13. Dai, Qingqing
 14. Dai, Tiantian
 15. Ding, Mingfa
 16. Dong, Bingbing
 17. Fleisher, Belton M.
 18. Fu, Dahai
 19. Kao, Aaron Chiang
 20. Gou, Qin
 21. Guo, Shen
 22. Gu, Xian
 23. Hao, Rui
 24. Hahau, Dany Jesus
 25. He, Qichun
 26. Hou, Na
 27. Huang, Peize
 28. Huang, Bin
 29. Huang, Jizheng
 30. Hu, Bin
 31. Huang, Yuqin
 32. Jin, Jing
 33. Jiang, Zheng
 34. Ji, Yangyang
 35. Jiang, Shenyi
 36. Jiang, Fuwei
 37. Jin, Fujing
 38. Jin, Zejun
 39. Liang, Shangkun
 40. Li, Huiqing
 41. Li, Feng
 42. Li, Jie
 43. Li, Sheng
 44. Liu, Hong
 45. Liu, Hong
 46. Li, Guangzhong
 47. Liao, Guanmin
 48. Li, Guoping ?
 49. Liu, Luke
 50. Li, Zhuosong
 51. Lin, Faqin
 52. Li, Bin
 53. Luo, Changlin
 54. Lu, Yuanzhu
 55. Maskin, Eric S.
 56. Meng, Xiangyi
 57. Meng, Hui
 58. Miao, Jianjun
 59. Miao, Zhuang
 60. Ouyang, Alice Y.
 61. Pan, Dongyang
 62. Pei, Pei
 63. Peng, Xue
 64. Peng, Yuchao
 65. ,
 66. Qiao, Fangbin
 67. Qiu, Junfeng
 68. Shen, Ashley Chunli
 69. Shanshan, Chen
 70. Song, Zhen
 71. Sun, Peng
 72. Tian, Yongge
 73. Tian, Yuan
 74. Wang, Xiongjian
 75. Wang, Gaowang
 76. Wang, Chan
 77. Wang, Yang
 78. Wei, Xiao ?
 79. Wq, Tulip
 80. Wu, Shunan
 81. Wu, Weili
 82. Wu, Xiaoyu
 83. Wu, Xi
 84. Xu, Ferry
 85. Yang, Zaigui
 86. Yan, Chengliang
 87. Yang, Buyuan
 88. Yin, Libo
 89. Yu, Li
 90. Yu, Li
 91. Yu, Tuotuo
 92. Yu, Feng
 93. Zhang, Guanxing
 94. Zheng, Min
 95. Zhang, Yan
 96. Zhou, Ming
 97. Zhong, Hai
 98. Zhang, Zhixiang
 99. Zhang, Yongli
 100. Zhang, Tao
 101. Zhou, Guofu
 102. Zhang, Jian
 103. Zheng, Liang
 104. Zhan, Kun Peng
 105. Zhen, Fang
 106. Zhou, Mohan
 107. Zhang, Dingsheng
 108. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cufeccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved