EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn

Subentities listed with EDIRC:

 1. China Academy of Public Finance and Public Policy, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 2. China Economics and Management Academy, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 3. China Institute for Actuarial Sciences, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 4. Chinese Academy of Finance and Development, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 5. Institute of Defense Economics and Management, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 6. School of Economics, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 7. School of Finance, Central University of Finance and Economics (CUFE)

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. CEMA Working Papers, China Economics and Management Academy, Central University of Finance and Economics
 2. Annals of Economics and Finance, Society for AEF

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Bai, Kun
 2. Cao, Rui
 3. Chi, Yichun
 4. Chen, Qian
 5. Jeong, Jeremy
 6. Cheng, Chun Xiao
 7. Chun, Cheng Xiao
 8. Chen, Xiaoyu
 9. Chen, Hua
 10. Cui, Xiaoyong
 11. Dai, Qingqing
 12. Dai, Tiantian
 13. Ding, Mingfa
 14. Dong, Bingbing
 15. Fleisher, Belton M.
 16. Fu, Dahai
 17. Kao, Aaron Chiang
 18. Gou, Qin
 19. Guo, Shen
 20. Gu, Xian
 21. Hao, Rui
 22. Hahau, Dany Jesus
 23. He, Qichun
 24. Hou, Na
 25. Huang, Peize
 26. Huang, Bin
 27. Huang, Jizheng
 28. Hu, Bin
 29. Huang, Yuqin
 30. Hua, Jie
 31. Jin, Jing
 32. Jiang, Zheng
 33. Jiang, Shenyi
 34. Jiang, Fuwei
 35. Lam, Tracy
 36. Liang, Shangkun
 37. Li, Feng
 38. Li, Jie
 39. Li, Sheng
 40. Liu, Hong ?
 41. Liu, Hong
 42. Li, Guangzhong
 43. Liao, Guanmin
 44. Li, Guoping
 45. Liu, Luke
 46. Li, Zhuosong
 47. Lin, Faqin
 48. Li, Bin
 49. Lu, Fenggang
 50. Luo, Changlin
 51. Lu, Yuanzhu
 52. Maskin, Eric S.
 53. Meng, Xiangyi
 54. Meng, Hui
 55. Miao, Jianjun
 56. Niu, Zilong
 57. Ouyang, Alice Y.
 58. Pan, Dongyang
 59. Pei, Pei
 60. Peng, Xue
 61. Peng, Yuchao
 62. Peng, Xiaobo
 63. Qiao, Fangbin
 64. Qiu, Junfeng
 65. Shen, Ashley Chunli
 66. Song, Zhen
 67. Sun, Peng
 68. Tian, Yongge
 69. Tian, Yuan
 70. Wang, Xiongjian
 71. Wang, Gaowang
 72. Wang, Chan
 73. Wang, Yang
 74. Wei, Xiao ?
 75. Wq, Tulip
 76. Wu, Shunan
 77. Wu, Weili
 78. Wu, Xiaoyu
 79. Wu, Xi
 80. Yang, Zaigui
 81. Yan, Chengliang
 82. Yin, Libo
 83. Yu, Li
 84. Yu, Li
 85. Zhang, Guanxing
 86. Zheng, Min
 87. Zhang, Yan
 88. Zhou, Ming
 89. Zhong, Hai
 90. Zhang, Zhixiang
 91. Zhang, Yongli
 92. Zhang, Tao
 93. Zhou, Guofu
 94. Zhang, Jian
 95. Zheng, Liang
 96. Zhan, Kun Peng
 97. Zhang, Dingsheng
 98. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved