EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cufeccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Alex, Sun
 2. Bai, Kun
 3. Bai, Zhuoran
 4. Cao, Jiarui
 5. Cao, Rui
 6. Chang, Yuan
 7. Chen, Hua
 8. Chen, Junlin
 9. Chen, Qian
 10. Chen, Xiaoyu
 11. Chen, Yunsen
 12. Chi, Yichun
 13. Chun, Cheng Xiao
 14. Cui, Xiaoyong
 15. Dai, Qingqing
 16. Dai, Tiantian
 17. Ding, Mingfa
 18. Dong, Bingbing
 19. Du, Fiona
 20. Feng, Yiqiang
 21. Fleisher, Belton M.
 22. Fu, Dahai
 23. Gou, Qin
 24. Gu, Xian
 25. Guo, Shen
 26. Hahau, Dany Jesus
 27. Hao, Rui
 28. He, Qichun
 29. Hou, Na
 30. Hu, Bin
 31. Huang, Bin
 32. Huang, Chen
 33. Huang, Jizheng
 34. Huang, Naijing
 35. Huang, Peize
 36. Huang, Yuqin
 37. Jeong, Jeremy
 38. Ji, Yangyang
 39. Jiang, Fuwei
 40. Jiang, Haiwei
 41. Jiang, Shenyi
 42. Jiang, Zheng
 43. Jin, Fujing
 44. Jin, Jing
 45. Jin, Zejun
 46. Kao, Aaron Chiang
 47. Li, Bin
 48. Li, Feng
 49. Li, Guangzhong
 50. Li, Guoping ?
 51. Li, Huiqing
 52. Li, Jie
 53. Li, Sheng
 54. Li, Zhuosong
 55. Liang, Shangkun
 56. Liao, Guanmin
 57. Lin, Hao
 58. Lin, Tianye
 59. Liu, Hong
 60. Liu, Jia
 61. Liu, Luke
 62. Luo, Changlin
 63. Ma, Jin Qiu
 64. Maskin, Eric S.
 65. Meng, Hui
 66. Meng, Xiangyi
 67. Ning, Li
 68. Ouyang, Alice Y.
 69. Pan, Dongyang
 70. Pei, Pei
 71. Peng, Xiaobo
 72. Peng, Yuchao
 73. Qiao, Fangbin
 74. Qiu, Junfeng
 75. Qiu, Leiju
 76. Shen, Ashley Chunli
 77. Song, Zhen
 78. Sun, Peng
 79. Tian, Yongge
 80. Tian, Yuan
 81. Wang, Chan
 82. Wang, Xiongjian
 83. Wang, Yang
 84. Wang, Zhihong
 85. Wei, Xiao
 86. Wq, Tulip
 87. Wu, Kai
 88. Wu, Shunan
 89. Wu, Weili
 90. Wu, Xi
 91. Wu, Xiaoyu
 92. Xu, Ferry
 93. Xu, Yahua
 94. Xuan, charlene
 95. Xuran, Luo
 96. Yan, Chengliang
 97. Yang, Yahan
 98. Yang, Zaigui
 99. Yanyun, Li
 100. Yi, Gang
 101. Yin, Libo
 102. Yu, Feng
 103. Yu, Li
 104. Yu, Li
 105. Yu, Tuotuo
 106. Zhan, Kun Peng
 107. Zhang, Dingsheng
 108. Zhang, Guanxing
 109. Zhang, Hanyu
 110. Zhang, Jian
 111. Zhang, Sen
 112. Zhang, Tao
 113. Zhang, Yan
 114. Zhang, Yongli
 115. Zhang, Zhixiang
 116. Zhao, Junzhu
 117. Zhen, Fang
 118. Zheng, Liang
 119. Zheng, Min
 120. Zhong, Hai
 121. Zhou, Ming
 122. Zhou, Mohan ?

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cufeccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2022 Christian Zimmermann
All rights reserved