EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cufeccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Bai, Kun
 2. Cao, Rui
 3. Chi, Yichun
 4. Chen, Qian
 5. Jeong, Jeremy
 6. Cheng, Chun Xiao
 7. Chun, Cheng Xiao
 8. Chen, Xiaoyu
 9. Chen, Hua
 10. Chen, Junlin
 11. Cui, Xiaoyong
 12. Dai, Qingqing
 13. Dai, Tiantian
 14. Ding, Mingfa
 15. Dong, Bingbing
 16. Fleisher, Belton M.
 17. Fu, Dahai
 18. Kao, Aaron Chiang
 19. Gou, Qin
 20. Guo, Shen
 21. Gu, Xian
 22. Hao, Rui
 23. Hahau, Dany Jesus
 24. He, Qichun
 25. Hou, Na
 26. Huang, Peize
 27. Huang, Bin
 28. Huang, Jizheng
 29. Hu, Bin
 30. Huang, Yuqin
 31. Hua, Jie
 32. Jin, Jing
 33. Jiang, Zheng
 34. Ji, Yangyang
 35. Jiang, Shenyi
 36. Jiang, Fuwei
 37. Jin, Fujing
 38. Lam, Tracy
 39. Liang, Shangkun
 40. Li, Wen
 41. Li, Huiqing
 42. Li, Feng
 43. Li, Jie
 44. Li, Sheng
 45. Liu, Hong
 46. Liu, Hong
 47. Li, Guangzhong
 48. Liao, Guanmin
 49. Li, Guoping
 50. Liu, Luke
 51. Li, Zhuosong
 52. Lin, Faqin
 53. Li, Bin
 54. Lu, Fenggang
 55. Luo, Changlin
 56. Lu, Yuanzhu
 57. Maskin, Eric S.
 58. Meng, Xiangyi
 59. Meng, Hui
 60. Miao, Jianjun
 61. Niu, Zilong
 62. Ouyang, Alice Y.
 63. Pan, Dongyang
 64. Pei, Pei
 65. Peng, Xue
 66. Peng, Yuchao
 67. Peng, Xiaobo
 68. Qiao, Fangbin
 69. Qiu, Junfeng
 70. Shen, Ashley Chunli
 71. Song, Zhen
 72. Sun, Peng
 73. Tian, Yongge
 74. Tian, Yuan
 75. Wang, Xiongjian
 76. Wang, Gaowang
 77. Wang, Chan
 78. Wang, Yang
 79. Wei, Xiao
 80. Wq, Tulip
 81. Wu, Shunan
 82. Wu, Weili
 83. Wu, Xiaoyu
 84. Wu, Xi
 85. Yang, Zaigui
 86. Yan, Chengliang
 87. Yin, Libo
 88. Yu, Li
 89. Yu, Li
 90. Yu, Tuotuo
 91. Zhang, Guanxing
 92. Zheng, Min
 93. Zhang, Yan
 94. Zhou, Ming
 95. Zhong, Hai
 96. Zhang, Zhixiang
 97. Zhang, Yongli
 98. Zhang, Tao
 99. Zhou, Guofu
 100. Zhang, Jian
 101. Zheng, Liang
 102. Zhan, Kun Peng
 103. Zhen, Fang
 104. Zhou, Mohan
 105. Zhang, Dingsheng
 106. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cufeccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved