EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn

Subentities listed with EDIRC:

 1. China Academy of Public Finance and Public Policy, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 2. China Economics and Management Academy, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 3. China Institute for Actuarial Sciences, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 4. Chinese Academy of Finance and Development, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 5. School of Economics, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 6. Institute of Defense Economics and Management, Central University of Finance and Economics (CUFE)

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. CEMA Working Papers, China Economics and Management Academy, Central University of Finance and Economics
 2. Annals of Economics and Finance, Society for AEF

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Bai, Kun
 2. Cao, Rui
 3. Chi, Yichun
 4. Chen, Qian
 5. Jeong, Jeremy
 6. Cheng, Chun Xiao
 7. Chun, Cheng Xiao
 8. Chen, Xiaoyu
 9. Chen, Hua
 10. Cui, Xiaoyong
 11. Dai, Qingqing
 12. Ding, Mingfa
 13. Dong, Bingbing
 14. Fleisher, Belton M.
 15. Fu, Dahai
 16. Kao, Aaron Chiang
 17. Guo, Shen
 18. Hao, Rui
 19. Hahau, Dany Jesus
 20. He, Qichun
 21. Hou, Na
 22. Huang, Peize
 23. Huang, Bin
 24. Huang, Jizheng
 25. Hu, Bin
 26. Jin, Jing
 27. Jiang, Zheng
 28. Lam, Tracy
 29. Li, Feng
 30. Li, Jie
 31. Li, Sheng
 32. Liu, Hong
 33. Liu, Hong
 34. Li, Guangzhong
 35. Liao, Guanmin
 36. Li, Guoping
 37. Liu, Luke
 38. Li, Anpeng
 39. Li, Zhuosong
 40. Lin, Faqin
 41. Li, Bin
 42. Lu, Fenggang
 43. Luo, Changlin
 44. Lu, Yuanzhu
 45. Maskin, Eric S.
 46. Meng, Xiangyi
 47. Meng, Hui
 48. Miao, Jianjun
 49. Niu, Zilong
 50. Ouyang, Alice Y.
 51. Pan, Dongyang
 52. Pei, Pei
 53. Peng, Xue
 54. Peng, Yuchao
 55. Qiao, Fangbin
 56. Qiu, Junfeng
 57. Shen, Ashley Chunli
 58. Song, Zhen
 59. Sun, Peng
 60. Tian, Yongge
 61. Tian, Yuan
 62. Wang, Xiongjian
 63. Wang, Gaowang
 64. Wang, Chan
 65. Wang, Xinghua
 66. Wei, Xiao ?
 67. Wq, Tulip
 68. Wu, Xiaoyu
 69. Wu, Xi
 70. Yang, Zaigui
 71. Yan, Chengliang
 72. Yin, Libo
 73. Yu, Li
 74. Yu, Li
 75. Zhang, Guanxing
 76. Zheng, Min
 77. Zhang, Yan
 78. Zhou, Ming
 79. Zhong, Hai
 80. Zhang, Zhixiang
 81. Zhang, Yongli
 82. Zhang, Tao
 83. Zhou, Guofu
 84. Zhang, Jian
 85. Zheng, Liang
 86. Zhan, Kun Peng
 87. Zhang, Dingsheng
 88. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved