EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cufeccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Alex, Sun
 2. Bai, Kun
 3. Cao, Rui
 4. Chi, Yichun
 5. Chen, Qian
 6. Jeong, Jeremy
 7. Chun, Cheng Xiao
 8. Chen, Xiaoyu
 9. Chen, Hua
 10. Chen, Junlin
 11. Chen, Yunsen
 12. Chang, Yuan
 13. 菜, 藤藤
 14. Cui, Xiaoyong
 15. Dai, Qingqing
 16. Dai, Tiantian
 17. Ding, Mingfa
 18. Dong, Bingbing
 19. Fleisher, Belton M.
 20. Fu, Dahai
 21. Kao, Aaron Chiang
 22. Gou, Qin
 23. Guo, Shen
 24. Gu, Xian
 25. Hao, Rui
 26. Hahau, Dany Jesus
 27. He, Qichun
 28. Hou, Na
 29. Huang, Peize
 30. Huang, Bin
 31. Huang, Jizheng
 32. Hu, Bin
 33. Huang, Yuqin
 34. Jin, Jing
 35. Jiang, Zheng
 36. Ji, Yangyang
 37. Jiang, Shenyi
 38. Jiang, Fuwei
 39. Jin, Fujing
 40. Jin, Zejun
 41. Liang, Shangkun
 42. Li, Huiqing
 43. Li, Feng
 44. Li, Jie
 45. Li, Sheng
 46. Liu, Hong
 47. Liu, Hong
 48. Li, Guangzhong
 49. Liao, Guanmin
 50. Li, Guoping ?
 51. Liu, Luke
 52. Li, Zhuosong
 53. Li, Bin
 54. Luo, Changlin
 55. Lu, Yuanzhu
 56. Ma, Jin Qiu
 57. Maskin, Eric S.
 58. Meng, Xiangyi
 59. Meng, Hui
 60. Miao, Zhuang
 61. Ouyang, Alice Y.
 62. Pan, Dongyang
 63. Pei, Pei
 64. Peng, Xue
 65. Peng, Yuchao
 66. Peng, Xiaobo
 67. Qiao, Fangbin
 68. Qiu, Junfeng
 69. Shen, Ashley Chunli
 70. Shanshan, Chen
 71. Song, Zhen
 72. Sun, Peng
 73. Tian, Yongge
 74. Tian, Yuan
 75. Wang, Xiongjian
 76. Wang, Gaowang
 77. Wang, Chan
 78. Wang, Yang
 79. Wei, Xiao ?
 80. Wq, Tulip
 81. Wu, Shunan
 82. Wu, Weili
 83. Wu, Xiaoyu
 84. Wu, Xi
 85. Xu, Ferry
 86. Xu, Yahua
 87. Yang, Zaigui
 88. Yan, Chengliang
 89. Yanyun, Li
 90. Yin, Libo
 91. Yi, Gang
 92. Yu, Li
 93. Yu, Li
 94. Yu, Tuotuo
 95. Yu, Feng
 96. Zhang, Guanxing
 97. Zheng, Min
 98. Zhang, Yan
 99. Zhou, Ming
 100. Zhong, Hai
 101. Zhang, Zhixiang
 102. Zhang, Yongli
 103. Zhang, Tao
 104. Zhou, Guofu
 105. Zhang, Jian
 106. Zheng, Liang
 107. Zhan, Kun Peng
 108. Zhen, Fang
 109. Zhou, Mohan
 110. Zhang, Hanyu
 111. Zhang, Dingsheng
 112. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cufeccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved