EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn

Subentities listed with EDIRC:

 1. China Academy of Public Finance and Public Policy, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 2. China Economics and Management Academy, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 3. China Institute for Actuarial Sciences, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 4. Chinese Academy of Finance and Development, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 5. Institute of Defense Economics and Management, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 6. School of Economics, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 7. School of Finance, Central University of Finance and Economics (CUFE)

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. CEMA Working Papers, China Economics and Management Academy, Central University of Finance and Economics
 2. Annals of Economics and Finance, Society for AEF

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Bai, Kun
 2. Cao, Rui
 3. Chi, Yichun
 4. Chen, Qian
 5. Jeong, Jeremy
 6. Cheng, Chun Xiao
 7. Chun, Cheng Xiao
 8. Chen, Xiaoyu
 9. Chen, Hua
 10. Cui, Xiaoyong
 11. Dai, Qingqing
 12. Dai, Tiantian
 13. Ding, Mingfa
 14. Dong, Bingbing
 15. Fleisher, Belton M.
 16. Fu, Dahai ?
 17. Kao, Aaron Chiang
 18. Gou, Qin
 19. Guo, Shen
 20. Gu, Xian
 21. Hao, Rui
 22. Hahau, Dany Jesus
 23. He, Qichun
 24. Hou, Na
 25. Huang, Peize
 26. Huang, Bin
 27. Huang, Jizheng
 28. Hu, Bin
 29. Huang, Yuqin
 30. Hua, Jie
 31. Jin, Jing
 32. Jiang, Zheng
 33. Ji, Yangyang
 34. Jiang, Shenyi
 35. Jiang, Fuwei
 36. Lam, Tracy
 37. Liang, Shangkun
 38. Li, Wen
 39. Li, Feng
 40. Li, Jie
 41. Li, Sheng
 42. Liu, Hong ?
 43. Liu, Hong
 44. Li, Guangzhong
 45. Liao, Guanmin
 46. Li, Guoping
 47. Liu, Luke
 48. Li, Zhuosong
 49. Lin, Faqin
 50. Li, Bin
 51. Lu, Fenggang
 52. Luo, Changlin
 53. Lu, Yuanzhu ?
 54. Maskin, Eric S.
 55. Meng, Xiangyi
 56. Meng, Hui
 57. Miao, Jianjun
 58. Niu, Zilong
 59. Ouyang, Alice Y.
 60. Pan, Dongyang
 61. Pei, Pei
 62. Peng, Xue
 63. Peng, Yuchao
 64. Peng, Xiaobo
 65. Qiao, Fangbin
 66. Qiu, Junfeng
 67. Shen, Ashley Chunli
 68. Song, Zhen
 69. Sun, Peng
 70. Tian, Yongge
 71. Tian, Yuan
 72. Wang, Xiongjian
 73. Wang, Gaowang
 74. Wang, Chan
 75. Wang, Yang
 76. Wei, Xiao ?
 77. Wq, Tulip
 78. Wu, Shunan
 79. Wu, Weili
 80. Wu, Xiaoyu
 81. Wu, Xi ?
 82. Yang, Zaigui
 83. Yan, Chengliang
 84. Yin, Libo
 85. Yu, Li
 86. Yu, Li
 87. Yu, Tuotuo
 88. Zhang, Guanxing
 89. Zheng, Min
 90. Zhang, Yan
 91. Zhou, Ming
 92. Zhong, Hai
 93. Zhang, Zhixiang
 94. Zhang, Yongli
 95. Zhang, Tao
 96. Zhou, Guofu
 97. Zhang, Jian
 98. Zheng, Liang
 99. Zhan, Kun Peng
 100. Zhen, Fang
 101. Zhou, Mohan
 102. Zhang, Dingsheng
 103. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved