EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn

Subentities listed with EDIRC:

 1. China Academy of Public Finance and Public Policy, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 2. China Economics and Management Academy, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 3. China Institute for Actuarial Sciences, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 4. Chinese Academy of Finance and Development, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 5. Institute of Defense Economics and Management, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 6. School of Economics, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 7. School of Finance, Central University of Finance and Economics (CUFE)

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. CEMA Working Papers, China Economics and Management Academy, Central University of Finance and Economics
 2. Annals of Economics and Finance, Society for AEF

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Bai, Kun
 2. Cao, Rui
 3. Chi, Yichun
 4. Chen, Qian
 5. Jeong, Jeremy
 6. Cheng, Chun Xiao
 7. Chun, Cheng Xiao
 8. Chen, Xiaoyu
 9. Chen, Hua
 10. Cui, Xiaoyong
 11. Dai, Qingqing
 12. Dai, Tiantian
 13. Ding, Mingfa
 14. Dong, Bingbing
 15. Fleisher, Belton M.
 16. Fu, Dahai
 17. Kao, Aaron Chiang
 18. Gou, Qin
 19. Guo, Shen
 20. Gu, Xian
 21. Hao, Rui
 22. Hahau, Dany Jesus
 23. He, Qichun
 24. Hou, Na
 25. Huang, Peize
 26. Huang, Bin
 27. Huang, Jizheng
 28. Hu, Bin
 29. Huang, Yuqin
 30. Jin, Jing
 31. Jiang, Zheng
 32. Jiang, Shenyi
 33. Jiang, Fuwei
 34. Lam, Tracy
 35. Liang, Shangkun
 36. Li, Feng
 37. Li, Jie
 38. Li, Sheng
 39. Liu, Hong
 40. Liu, Hong
 41. Li, Guangzhong
 42. Liao, Guanmin
 43. Li, Guoping
 44. Liu, Luke
 45. Li, Anpeng
 46. Li, Zhuosong
 47. Lin, Faqin
 48. Li, Bin
 49. Lu, Fenggang
 50. Luo, Changlin
 51. Lu, Yuanzhu
 52. Maskin, Eric S.
 53. Meng, Xiangyi
 54. Meng, Hui
 55. Miao, Jianjun
 56. Niu, Zilong
 57. Ouyang, Alice Y.
 58. Pan, Dongyang
 59. Pei, Pei
 60. Peng, Xue
 61. Peng, Yuchao
 62. Peng, Xiaobo
 63. Qiao, Fangbin
 64. Qiu, Junfeng
 65. Shen, Ashley Chunli
 66. Song, Zhen
 67. Sun, Peng
 68. Tian, Yongge
 69. Tian, Yuan
 70. Wang, Xiongjian
 71. Wang, Gaowang
 72. Wang, Chan
 73. Wei, Xiao ?
 74. Wq, Tulip
 75. Wu, Shunan
 76. Wu, Weili
 77. Wu, Xiaoyu
 78. Wu, Xi
 79. Yang, Zaigui
 80. Yan, Chengliang
 81. Yin, Libo
 82. Yu, Li
 83. Yu, Li
 84. Zhang, Guanxing
 85. Zheng, Min
 86. Zhang, Yan
 87. Zhou, Ming
 88. Zhong, Hai
 89. Zhang, Zhixiang
 90. Zhang, Yongli
 91. Zhang, Tao
 92. Zhou, Guofu
 93. Zhang, Jian
 94. Zheng, Liang
 95. Zhan, Kun Peng
 96. Zhang, Dingsheng
 97. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved