EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cufeccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Bai, Kun
 2. Cao, Rui
 3. Chi, Yichun
 4. Chen, Qian
 5. Jeong, Jeremy
 6. Chun, Cheng Xiao
 7. Chen, Xiaoyu
 8. Chen, Hua
 9. Chen, Junlin
 10. Chen, Yunsen
 11. Cui, Xiaoyong
 12. Dai, Qingqing
 13. Dai, Tiantian
 14. Ding, Mingfa
 15. Dong, Bingbing
 16. Fleisher, Belton M.
 17. Fu, Dahai
 18. Kao, Aaron Chiang
 19. Gou, Qin
 20. Guo, Shen
 21. Gu, Xian
 22. Hao, Rui
 23. Hahau, Dany Jesus
 24. He, Qichun
 25. Hou, Na
 26. Huang, Peize
 27. Huang, Bin
 28. Huang, Jizheng
 29. Hu, Bin
 30. Huang, Yuqin
 31. Jin, Jing
 32. Jiang, Zheng
 33. Ji, Yangyang
 34. Jiang, Shenyi
 35. Jiang, Fuwei
 36. Jin, Fujing
 37. Liang, Shangkun
 38. Li, Huiqing
 39. Li, Feng
 40. Li, Jie
 41. Li, Sheng
 42. Liu, Hong
 43. Liu, Hong
 44. Li, Guangzhong
 45. Liao, Guanmin
 46. Li, Guoping
 47. Liu, Luke
 48. Li, Zhuosong
 49. Lin, Faqin
 50. Li, Bin
 51. Luo, Changlin
 52. Lu, Yuanzhu
 53. Maskin, Eric S.
 54. Meng, Xiangyi
 55. Meng, Hui ?
 56. Miao, Jianjun
 57. Miao, Zhuang
 58. Ouyang, Alice Y.
 59. Pan, Dongyang
 60. Pei, Pei
 61. Peng, Xue
 62. Peng, Yuchao
 63. Peng, Xiaobo
 64. Qiao, Fangbin
 65. Qiu, Junfeng
 66. Shen, Ashley Chunli
 67. Shanshan, Chen
 68. Song, Zhen
 69. Sun, Peng
 70. Tian, Yongge
 71. Tian, Yuan
 72. Wang, Xiongjian
 73. Wang, Gaowang
 74. Wang, Chan
 75. Wang, Yang
 76. Wei, Xiao ?
 77. Wq, Tulip
 78. Wu, Shunan
 79. Wu, Weili
 80. Wu, Xiaoyu
 81. Wu, Xi
 82. Xu, Ferry
 83. Yang, Zaigui
 84. Yan, Chengliang
 85. Yin, Libo
 86. Yu, Li
 87. Yu, Li
 88. Yu, Tuotuo
 89. Zhang, Guanxing
 90. Zheng, Min
 91. Zhang, Yan
 92. Zhou, Ming
 93. Zhong, Hai
 94. Zhang, Zhixiang
 95. Zhang, Yongli
 96. Zhang, Tao
 97. Zhou, Guofu
 98. Zhang, Jian
 99. Zheng, Liang
 100. Zhan, Kun Peng
 101. Zhen, Fang
 102. Zhou, Mohan
 103. Zhang, Dingsheng
 104. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cufeccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved