EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn

Subentities listed with EDIRC:

 1. China Academy of Public Finance and Public Policy, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 2. China Economics and Management Academy, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 3. China Institute for Actuarial Sciences, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 4. Chinese Academy of Finance and Development, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 5. Institute of Defense Economics and Management, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 6. School of Economics, Central University of Finance and Economics (CUFE)
 7. School of Finance, Central University of Finance and Economics (CUFE)

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. CEMA Working Papers, China Economics and Management Academy, Central University of Finance and Economics
 2. Annals of Economics and Finance, Society for AEF

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Bai, Kun
 2. Cao, Rui
 3. Chi, Yichun
 4. Chen, Qian
 5. Jeong, Jeremy
 6. Cheng, Chun Xiao
 7. Chun, Cheng Xiao
 8. Chen, Xiaoyu
 9. Chen, Hua
 10. Cui, Xiaoyong
 11. Dai, Qingqing
 12. Dai, Tiantian
 13. Ding, Mingfa
 14. Dong, Bingbing
 15. Fleisher, Belton M.
 16. Fu, Dahai
 17. Kao, Aaron Chiang
 18. Gou, Qin
 19. Guo, Shen
 20. Gu, Xian
 21. Hao, Rui
 22. Hahau, Dany Jesus
 23. He, Qichun
 24. Hou, Na
 25. Huang, Peize
 26. Huang, Bin
 27. Huang, Jizheng
 28. Hu, Bin
 29. Huang, Yuqin
 30. Hua, Jie
 31. Jin, Jing
 32. Jiang, Zheng
 33. Ji, Yangyang
 34. Jiang, Shenyi
 35. Jiang, Fuwei
 36. Lam, Tracy
 37. Liang, Shangkun
 38. Li, Feng
 39. Li, Jie
 40. Li, Sheng
 41. Liu, Hong
 42. Liu, Hong
 43. Li, Guangzhong
 44. Liao, Guanmin
 45. Li, Guoping
 46. Liu, Luke
 47. Li, Zhuosong
 48. Lin, Faqin
 49. Li, Bin
 50. Lu, Fenggang
 51. Luo, Changlin
 52. Lu, Yuanzhu
 53. Maskin, Eric S.
 54. Meng, Xiangyi
 55. Meng, Hui
 56. Miao, Jianjun
 57. Niu, Zilong
 58. Ouyang, Alice Y.
 59. Pan, Dongyang
 60. Pei, Pei
 61. Peng, Xue
 62. Peng, Yuchao
 63. Peng, Xiaobo
 64. Qiao, Fangbin
 65. Qiu, Junfeng
 66. Shen, Ashley Chunli
 67. Song, Zhen
 68. Sun, Peng
 69. Tian, Yongge
 70. Tian, Yuan
 71. Wang, Xiongjian
 72. Wang, Gaowang
 73. Wang, Chan
 74. Wang, Yang
 75. Wei, Xiao ?
 76. Wq, Tulip
 77. Wu, Shunan
 78. Wu, Weili
 79. Wu, Xiaoyu
 80. Wu, Xi
 81. Yang, Zaigui
 82. Yan, Chengliang
 83. Yin, Libo
 84. Yu, Li
 85. Yu, Li
 86. Yu, Tuotuo
 87. Zhang, Guanxing
 88. Zheng, Min
 89. Zhang, Yan
 90. Zhou, Ming
 91. Zhong, Hai
 92. Zhang, Zhixiang
 93. Zhang, Yongli
 94. Zhang, Tao
 95. Zhou, Guofu
 96. Zhang, Jian
 97. Zheng, Liang
 98. Zhan, Kun Peng
 99. Zhen, Fang
 100. Zhang, Dingsheng
 101. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved