EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cufeccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Bai, Kun
 2. Cao, Rui
 3. Chi, Yichun
 4. Chen, Qian
 5. Jeong, Jeremy
 6. Cheng, Chun Xiao
 7. Chun, Cheng Xiao
 8. Chen, Xiaoyu
 9. Chen, Hua
 10. Chen, Junlin
 11. Chen, Yunsen
 12. Cui, Xiaoyong
 13. Dai, Qingqing
 14. Dai, Tiantian
 15. Ding, Mingfa
 16. Dong, Bingbing
 17. Fleisher, Belton M.
 18. Fu, Dahai
 19. Kao, Aaron Chiang
 20. Gou, Qin
 21. Guo, Shen
 22. Gu, Xian
 23. Hao, Rui
 24. Hahau, Dany Jesus
 25. He, Qichun
 26. Hou, Na
 27. Huang, Peize
 28. Huang, Bin
 29. Huang, Jizheng
 30. Hu, Bin
 31. Huang, Yuqin
 32. Hua, Jie
 33. Jin, Jing
 34. Jiang, Zheng
 35. Ji, Yangyang
 36. Jiang, Shenyi
 37. Jiang, Fuwei
 38. Jin, Fujing
 39. Lam, Tracy
 40. Liang, Shangkun
 41. Li, Wen
 42. Li, Huiqing
 43. Li, Feng
 44. Li, Jie
 45. Li, Sheng
 46. Liu, Hong
 47. Liu, Hong
 48. Li, Guangzhong
 49. Liao, Guanmin
 50. Li, Guoping
 51. Liu, Luke
 52. Li, Zhuosong
 53. Lin, Faqin
 54. Li, Bin
 55. Lu, Fenggang
 56. Luo, Changlin
 57. Lu, Yuanzhu
 58. Maskin, Eric S.
 59. Meng, Xiangyi
 60. Meng, Hui
 61. Miao, Jianjun
 62. Miao, Zhuang
 63. Ouyang, Alice Y.
 64. Pan, Dongyang
 65. Pei, Pei
 66. Peng, Xue
 67. Peng, Yuchao
 68. Peng, Xiaobo
 69. Qiao, Fangbin
 70. Qiu, Junfeng
 71. Shen, Ashley Chunli
 72. Shanshan, Chen
 73. Song, Zhen
 74. Sun, Peng
 75. Tian, Yongge
 76. Tian, Yuan
 77. Wang, Xiongjian
 78. Wang, Gaowang
 79. Wang, Chan
 80. Wang, Yang
 81. Wei, Xiao
 82. Wq, Tulip
 83. Wu, Shunan
 84. Wu, Weili
 85. Wu, Xiaoyu
 86. Wu, Xi
 87. Xu, Ferry
 88. Yang, Zaigui
 89. Yan, Chengliang
 90. Yin, Libo
 91. Yu, Li
 92. Yu, Li
 93. Yu, Tuotuo
 94. Zhang, Guanxing
 95. Zheng, Min
 96. Zhang, Yan
 97. Zhou, Ming
 98. Zhong, Hai
 99. Zhang, Zhixiang
 100. Zhang, Yongli
 101. Zhang, Tao
 102. Zhou, Guofu
 103. Zhang, Jian
 104. Zheng, Liang
 105. Zhan, Kun Peng
 106. Zhen, Fang
 107. Zhou, Mohan
 108. Zhang, Dingsheng
 109. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cufeccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved