EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cufeccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Bai, Kun
 2. Cao, Rui
 3. Chi, Yichun
 4. Chen, Qian
 5. Jeong, Jeremy
 6. Cheng, Chun Xiao
 7. Chun, Cheng Xiao
 8. Chen, Xiaoyu
 9. Chen, Hua
 10. Chen, Junlin
 11. Chen, Yunsen
 12. Cui, Xiaoyong
 13. Dai, Qingqing
 14. Dai, Tiantian
 15. Ding, Mingfa
 16. Dong, Bingbing
 17. Fleisher, Belton M.
 18. Fu, Dahai
 19. Kao, Aaron Chiang
 20. Gou, Qin
 21. Guo, Shen
 22. Gu, Xian
 23. Hao, Rui
 24. Hahau, Dany Jesus
 25. He, Qichun
 26. Hou, Na
 27. Huang, Peize
 28. Huang, Bin
 29. Huang, Jizheng
 30. Hu, Bin
 31. Huang, Yuqin
 32. Hua, Jie
 33. Jin, Jing
 34. Jiang, Zheng
 35. Ji, Yangyang
 36. Jiang, Shenyi
 37. Jiang, Fuwei
 38. Jin, Fujing
 39. Lam, Tracy
 40. Liang, Shangkun
 41. Li, Wen
 42. Li, Huiqing
 43. Li, Feng
 44. Li, Jie
 45. Li, Sheng
 46. Liu, Hong
 47. Liu, Hong
 48. Li, Guangzhong
 49. Liao, Guanmin
 50. Li, Guoping
 51. Liu, Luke
 52. Li, Zhuosong
 53. Lin, Faqin
 54. Li, Bin
 55. Lu, Fenggang
 56. Luo, Changlin
 57. Lu, Yuanzhu
 58. Maskin, Eric S.
 59. Meng, Xiangyi
 60. Meng, Hui
 61. Miao, Jianjun
 62. Miao, Zhuang
 63. Nash, John Edward
 64. Niu, Zilong
 65. Ouyang, Alice Y.
 66. Pan, Dongyang
 67. Pei, Pei
 68. Peng, Xue
 69. Peng, Yuchao
 70. Peng, Xiaobo
 71. Qiao, Fangbin
 72. Qiu, Junfeng
 73. Shen, Ashley Chunli
 74. Song, Zhen
 75. Sun, Peng
 76. Tian, Yongge
 77. Tian, Yuan
 78. Wang, Xiongjian
 79. Wang, Gaowang
 80. Wang, Chan
 81. Wang, Yang
 82. Wei, Xiao
 83. Wq, Tulip
 84. Wu, Shunan
 85. Wu, Weili
 86. Wu, Xiaoyu
 87. Wu, Xi
 88. Xu, Ferry
 89. Yang, Zaigui
 90. Yan, Chengliang
 91. Yin, Libo
 92. Yu, Li
 93. Yu, Li
 94. Yu, Tuotuo
 95. Zhang, Guanxing
 96. Zheng, Min
 97. Zhang, Yan
 98. Zhou, Ming
 99. Zhong, Hai
 100. Zhang, Zhixiang
 101. Zhang, Yongli
 102. Zhang, Tao
 103. Zhou, Guofu
 104. Zhang, Jian
 105. Zheng, Liang
 106. Zhan, Kun Peng
 107. Zhen, Fang
 108. Zhou, Mohan
 109. Zhang, Dingsheng
 110. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cufeccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved