EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Zhongnan University of Economics and Law

Location: Wuhan, China
Homepage: http://www.znufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: Wuluo Rd. 114, Wuhan-430064
Handle: RePEc:edi:znufecn

Subentities listed with EDIRC:

 1. School of Business Administration, Zhongnan University of Economics and Law
 2. School of Economics, Zhongnan University of Economics and Law
 3. School of Finance, Zhongnan University of Economics and Law
 4. Wenlan School of Business, Zhongnan University of Economics and Law

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Akbar, Minhas
 2. Chen, Tai-Liang
 3. Chen, Yi
 4. Chen, Sichong
 5. Deng, Xiang
 6. Gao, Yang
 7. Khan, Shahbaz
 8. Li, Shang-ao
 9. Liu, Yun
 10. Li, Bin
 11. Li, Chuntao
 12. Li, Zhisheng
 13. Luo, Fei
 14. Pan, Cheng
 15. Qi, Lei Lei Sr.
 16. Shi, Steve
 17. Shuai, Jie
 18. Tao, Zhang Wen
 19. Tian, Xian-Liang
 20. Wang, Shixiao
 21. Wang, Xiahua
 22. Yang, Bo
 23. Yang, Lu
 24. Yang, Sansi
 25. Yan, Wenshou
 26. Yi, Wang
 27. Zhang, Mei Hong
 28. Zhuang, Ziguan ?
 29. Zhang, Xuan
 30. Zhou, Zhimin
 31. Zou, Ping

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved