EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

University of International Business and Economics (UIBE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.uibe.edu.cn/
Email:
Phone: (86-10) 6449-2329
Fax: (86-10) 6449-3820
Postal: Beijing 100029
Handle: RePEc:edi:uibeccn

Subentities listed with EDIRC:

 1. China Institute for WTO Studies, University of International Business and Economics (UIBE)
 2. Institute of International Economics, University of International Business and Economics (UIBE)
 3. School of Banking and Finance, University of International Business and Economics (UIBE)
 4. School of Insurance and Economics, University of International Business and Economics (UIBE)
 5. School of International Trade and Economics (SITE), University of International Business and Economics (UIBE)

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Alvi, Tariq Hameed
 2. Bao, Cathy Ge
 3. Bai, Sun San
 4. Bhattacharyay, Biswanath
 5. Cao, Xiaoyong
 6. Chen, Zhihong
 7. Choi, Hoon
 8. Chen, Zhe
 9. Dai, Yuzan
 10. Fang, Cai Dong
 11. Gao, Lei
 12. Gentle, Paul Frederick
 13. Gong, Jiong
 14. Gong, Di
 15. Guo, Guixia
 16. Han, Yutao
 17. Hui, Li ?
 18. Lan, Hong
 19. Li, Kevin
 20. Loitongbam, Bishwanjit Singh
 21. Löschel, Andreas
 22. Ma, Jie
 23. Nishimura, Yusaku
 24. Pei, Jiansuo
 25. Wang, Chunhua
 26. Wang, Tianyi
 27. Wang, Maobin
 28. Wang, Xingchun
 29. Wang, Zhe
 30. Wang, Guang
 31. Wu, Menghan
 32. Xiaoting, Sun Wu
 33. Xing, Weibo
 34. Xue, Yi
 35. Xue, Cao A.
 36. Yin, Xiaopeng
 37. Zeng, Xiangyu
 38. Zhou, Dasheng
 39. Zhi, Zhao Ji
 40. Zhang, Yuqin

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved