EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

University of International Business and Economics (UIBE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.uibe.edu.cn/
Email:
Phone: (86-10) 6449-2329
Fax: (86-10) 6449-3820
Postal: Beijing 100029
Handle: RePEc:edi:uibeccn

Subentities listed with EDIRC:

 1. China Institute for WTO Studies, University of International Business and Economics (UIBE)
 2. Institute of International Economics, University of International Business and Economics (UIBE)
 3. School of Banking and Finance, University of International Business and Economics (UIBE)
 4. School of Insurance and Economics, University of International Business and Economics (UIBE)
 5. School of International Trade and Economics (SITE), University of International Business and Economics (UIBE)

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Alvi, Tariq Hameed
 2. Bao, Cathy Ge
 3. Bai, Sun San
 4. Bhattacharyay, Biswanath
 5. Cakin, Mehmet Kagan Sr.
 6. Cao, Xiaoyong
 7. Chen, Zhihong
 8. Choi, Hoon
 9. Chen, Zhe
 10. Dai, Yuzan
 11. Fang, Cai Dong
 12. Gao, Lei
 13. Gong, Jiong
 14. Gong, Di
 15. Guo, Guixia
 16. Han, Yutao
 17. Hui, Li ?
 18. Lan, Hong
 19. Li, Kevin
 20. Loitongbam, Bishwanjit Singh
 21. Löschel, Andreas
 22. Manzoor, Wajiha
 23. Ma, Jie
 24. Nishimura, Yusaku
 25. Pei, Jiansuo
 26. Sun, Jianghan
 27. Wang, Chunhua
 28. Wang, Tianyi
 29. Wang, Maobin
 30. Wang, Xingchun
 31. Wang, Zhe
 32. Wang, Guang
 33. Wu, Menghan
 34. Xiaoting, Sun Wu
 35. Xing, Weibo
 36. Xue, Yi
 37. Xue, Cao A.
 38. Yin, Xiaopeng
 39. Zeng, Xiangyu
 40. Zhou, Dasheng
 41. Zhi, Zhao Ji
 42. Zhang, Yuqin

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved