EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/sefudcn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

School of Economics

Fudan University

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.econ.fudan.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: No. 600. Guoquan Rd., Shanghai
Handle: RePEc:edi:sefudcn

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Abotsi, Kodjo
 2. Ben, Liu Jianfeng
 3. Cheng, Dazhong
 4. Chan, Linda
 5. Chu, Angus C.
 6. Deng, Yanfei
 7. Fang, Yinho
 8. Fan, Haichao
 9. Fan, Xiaoyan
 10. Gao, Hong
 11. Gui, Shan
 12. He, Lin
 13. Jiao, Da
 14. Ju, Gaosheng
 15. Kang, Mingyi
 16. Kou, Zonglai
 17. Lai, Junping
 18. Li, Dan
 19. Li, Fangxue
 20. Liu, Yu
 21. Liu, Xiaofeng
 22. Long, Quan
 23. Nie, Xuwen
 24. Peng, Qiusha
 25. Qian, Haoqi
 26. Sharma, Kalyan Raj
 27. Song, Zheng Michael
 28. Song, Hong
 29. Sun, Jason
 30. Wang, Dihai
 31. Wang, Yiyao
 32. Wang, Wenyan
 33. Wang, Cheng
 34. Wang, Xilin
 35. Wei, Xiao
 36. Wu, Jianfeng
 37. Xie, Sheng
 38. Xu, Xian
 39. Xu, Tong
 40. Zhou, Xiangyang Sr.
 41. Zhu, Junjun
 42. Zhu, Hongfei
 43. Zhang, Yanren
 44. Zhou, Yang

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:sefudcn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved