EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/sefudcn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

School of Economics

Fudan University

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.econ.fudan.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: No. 600. Guoquan Rd., Shanghai
Handle: RePEc:edi:sefudcn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Abotsi, Kodjo
 2. Ben, Liu Jianfeng
 3. Chan, Linda
 4. Cheng, Dazhong
 5. Chu, Angus C.
 6. Fan, Haichao
 7. Fan, Xiaoyan
 8. Fang, Yinho
 9. Gao, Hao Li
 10. Gao, Hong
 11. Gui, Shan
 12. He, Lin
 13. He, Xueyi
 14. Jiao, Da
 15. Ju, Gaosheng
 16. Kang, Mingyi
 17. Kou, Zonglai
 18. Lai, Junping
 19. Li, Dan
 20. Li, Fangxue
 21. Li, Huailu
 22. Liu, Xiaofeng
 23. Liu, Yu
 24. Long, Quan
 25. Miao, Jiao
 26. Nie, Xuwen
 27. Ning, Wang
 28. Peng, Qiusha
 29. Qian, Haoqi
 30. Sharma, Kalyan Raj
 31. Song, Hong
 32. Song, Zheng Michael
 33. Sun, Jason
 34. Sun, Rui
 35. Wan, Guanghua
 36. Wang, Chang
 37. Wang, Cheng
 38. Wang, Dihai
 39. Wang, Wenyan
 40. Wang, Xilin
 41. Wang, Yiyao
 42. Wei, Xiao
 43. Wu, Jianfeng
 44. Wu, Libo
 45. Xie, Sheng
 46. Xu, Tong
 47. Xu, Xian
 48. Zhang, Yanren
 49. Zhou, Xiangyang Sr.
 50. Zhou, Yang
 51. Zhu, Hongfei
 52. Zhu, Junjun

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Wang, Xilin (2020)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:sefudcn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2021 Christian Zimmermann
All rights reserved