EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/sefudcn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

School of Economics

Fudan University

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.econ.fudan.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: No. 600. Guoquan Rd., Shanghai
Handle: RePEc:edi:sefudcn

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Abotsi, Kodjo
 2. Ben, Liu Jianfeng
 3. Cheng, Dazhong
 4. Chan, Linda
 5. Chu, Angus C.
 6. Fang, Yinho
 7. Fan, Haichao
 8. Fan, Xiaoyan
 9. Gao, Hong
 10. Gui, Shan
 11. Jiao, Da
 12. Ju, Gaosheng
 13. Kang, Mingyi
 14. Kou, Zonglai
 15. Lai, Junping
 16. Li, Dan
 17. Li, Fangxue
 18. Liu, Yu
 19. Liu, Xiaofeng
 20. Long, Quan
 21. Nie, Xuwen
 22. Qian, Haoqi
 23. Sharma, Kalyan Raj
 24. Song, Zheng Michael
 25. Sun, Jason
 26. Wang, Dihai
 27. Wang, Yiyao
 28. Wang, Wenyan
 29. Wang, Cheng
 30. Wang, Xilin
 31. Wei, Xiao
 32. Wu, Jianfeng
 33. Xie, Sheng
 34. Xu, Xian
 35. Xu, Tong
 36. Zhou, Xiangyang Sr.
 37. Zhu, Junjun
 38. Zhu, Hongfei

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:sefudcn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved