EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/sefudcn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

School of Economics

Fudan University

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.econ.fudan.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: No. 600. Guoquan Rd., Shanghai
Handle: RePEc:edi:sefudcn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Abotsi, Kodjo
 2. Ben, Liu Jianfeng
 3. Chan, Linda
 4. Cheng, Dazhong
 5. Fan, Haichao
 6. Fan, Xiaoyan
 7. Fang, Yinho
 8. Gao, Hao Li
 9. Gao, Hong
 10. Gui, Shan
 11. He, Lin
 12. He, Xueyi
 13. Jiao, Da
 14. Ju, Gaosheng
 15. Kang, Mingyi
 16. Kou, Zonglai
 17. Lai, Junping
 18. Li, Dan
 19. Li, Fangxue
 20. Li, Huailu
 21. Liu, Xiaofeng
 22. Liu, Yu
 23. Long, Quan
 24. Miao, Jiao
 25. Nie, Xuwen
 26. Ning, Wang
 27. Peng, Qiusha
 28. Qian, Haoqi
 29. Sharma, Kalyan Raj
 30. Song, Hong
 31. Song, Zheng Michael
 32. Sun, Jason
 33. Sun, Rui
 34. Wan, Guanghua
 35. Wang, Chang
 36. Wang, Cheng
 37. Wang, Dihai
 38. Wang, Wenyan
 39. Wang, Xilin
 40. Wang, Yiyao
 41. Wei, Xiao
 42. Wu, Jianfeng
 43. Wu, Libo
 44. Xie, Sheng
 45. Xu, Tong
 46. Xu, Xian
 47. Zhang, Yanren
 48. Zhang, Yiran
 49. Zhou, Xiangyang Sr.
 50. Zhou, Yang
 51. Zhu, Hongfei
 52. Zhu, Junjun

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Wang, Xilin (2020)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:sefudcn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2021 Christian Zimmermann
All rights reserved