EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/sefudcn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

School of Economics

Fudan University

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.econ.fudan.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: No. 600. Guoquan Rd., Shanghai
Handle: RePEc:edi:sefudcn

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Abotsi, Kodjo
 2. Ben, Liu Jianfeng
 3. Cheng, Dazhong
 4. Chan, Linda
 5. Chu, Angus C.
 6. Deng, Yanfei
 7. Fang, Yinho
 8. Fan, Haichao
 9. Fan, Xiaoyan
 10. Gao, Hong
 11. Gui, Shan
 12. He, Lin
 13. Jiao, Da
 14. Ju, Gaosheng
 15. Kang, Mingyi
 16. Kou, Zonglai
 17. Lai, Junping
 18. Li, Huailu
 19. Li, Dan
 20. Li, Fangxue
 21. Liu, Yu
 22. Liu, Xiaofeng
 23. Long, Quan
 24. Nie, Xuwen
 25. Peng, Qiusha
 26. Qian, Haoqi
 27. Sharma, Kalyan Raj
 28. Song, Zheng Michael
 29. Song, Hong
 30. Sun, Jason
 31. Sun, Rui
 32. Wang, Dihai
 33. Wang, Yiyao
 34. Wang, Wenyan
 35. Wang, Cheng
 36. Wang, Xilin
 37. Wei, Xiao
 38. Wu, Jianfeng
 39. Xie, Sheng
 40. Xu, Xian
 41. Xu, Tong
 42. Zhou, Xiangyang Sr.
 43. Zhu, Junjun
 44. Zhu, Hongfei
 45. Zhang, Yanren
 46. Zhou, Yang

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:sefudcn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved