EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/sbnjicn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

School of Business

Nanjing University

Location: Nanjing, China
Homepage: https://nubs.nju.edu.cn/
Email:

Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:sbnjicn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Bao, Ge Chun Sr.
 2. Bu, Maoliang
 3. Chen, Jiaxin
 4. China, Yang V
 5. Ding, Songtao
 6. Fang, Wang Fang
 7. Fang, Yong
 8. Fu, Daily
 9. Ge, Xinting
 10. Ho, Hanqing
 11. Jia, Pengfei
 12. Jianwei, Lin
 13. Kou, Lingyun
 14. Li, Jian
 15. Lin, Shu Sr.
 16. Ling, Yonghui
 17. Luo, Yuhan
 18. Meiqi, Wu
 19. Ou, Zhen
 20. Pi, Jiancai
 21. Qian, Chaelence
 22. Qu, Zhaopeng Frank
 23. Rui, Fan Xue
 24. Shao, Yuchen
 25. Shi, Yijun Sr.
 26. Tan, Yong
 27. Wang, Qiongyao
 28. Woo, Alex
 29. Wu, Fuxiang
 30. Wu, JieYi
 31. Wu, Qiang
 32. Wu, Seer
 33. Xu, Xiao
 34. Zhang, Bo
 35. Zhang, Jixiang
 36. Zheng, Jianghuai
 37. Zhu, Hongbing

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Liang, Shangkun (2013)
 2. Wu, Qiang (2008)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to the team. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:sbnjicn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.
Copyright 1995-2023 Christian Zimmermann
All rights reserved