EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/saruccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

School of Agricultural Economics and Rural Development

Renmin University of China

Location: Beijing, China
Homepage: http://sard.ruc.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:saruccn
Areas or Functions: Agricultural Economics
Publications that are listed with RePEc:

Authored by members of this institution

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Chen, Minpeng
 2. Chen, Wei
 3. Chen, Weiping
 4. Gao, Jie
 5. Jin, Baoxiang Jr.
 6. Ke, Shuifa
 7. Kong, Xiangwen
 8. Kong, xiangzhi
 9. Li, Jiajie
 10. Liu, Xiaoou
 11. Lu, Yarong
 12. Mao, Xuefeng
 13. Qiu, Huanguang
 14. Tan, Shuhao
 15. Tang, Jianjun
 16. Wang, Weiye
 17. Wang, Xiangrui
 18. Wang, Yumeng
 19. Wong, Xiaodong
 20. Xing, Chunbing
 21. Xue, Yanlong
 22. Yan, Bingru
 23. Yang, Sansi
 24. You, Jing
 25. Yu, Jialing
 26. Yu, Kangkang
 27. Zeng, Junxia
 28. Zeng, Yinchu
 29. Zhang, Jun
 30. Zhang, Man
 31. Zhang, Qingyong
 32. Zhou, Yang Sr.

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:saruccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2022 Christian Zimmermann
All rights reserved