EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/saruccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

School of Agricultural Economics and Rural Development

Renmin University of China

Location: Beijing, China
Homepage: http://sard.ruc.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:saruccn
Areas or Functions: Agricultural Economics
Publications that are listed with RePEc:

Authored by members of this institution

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. ,
 2. ,
 3. Chen, Minpeng
 4. Chen, Wei
 5. Chen, Weiping
 6. Da, Yabin
 7. Gao, Jie
 8. Jin, Baoxiang Jr.
 9. Ke, Shuifa
 10. Kong, Xiangwen
 11. Li, Jiajie
 12. Lu, Yarong
 13. Mao, Xuefeng
 14. Qiu, Huanguang
 15. Tan, Shuhao
 16. Tang, Jianjun
 17. Wang, Weiye
 18. Wang, Xiangrui
 19. Wang, Yumeng
 20. Wong, Xiaodong
 21. Xing, Chunbing
 22. Xue, Yanlong
 23. Yan, Bingru
 24. Yang, Sansi
 25. You, Jing
 26. Yu, Jialing
 27. Yu, Kangkang
 28. Zeng, Junxia
 29. Zeng, Yinchu
 30. Zhang, Jun
 31. Zhang, Man
 32. Zhang, Qingyong
 33. Zhou, Yang Sr.

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to the team. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:saruccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2022 Christian Zimmermann
All rights reserved