EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)

Location: Tokyo, Japan
Homepage: http://www.rieti.go.jp/
Email:
Phone: +81-3-3501-1363
Fax: +81-3-3501-8577
Postal: 11th floor, Annex, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 1-3-1, Kasumigaseki Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8901
Handle: RePEc:edi:rietijp
Areas or Functions: Think Tanks

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. Discussion papers, Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)
 2. Policy Discussion Papers, Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)
 3. Discussion Papers (Japanese), Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)
 4. Policy Discussion Papers (Japanese), Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Ambashi, Masahito
 2. Aoki, Reiko
 3. Doi, Takero
 4. Fujita, Masahisa
 5. Fujiwara, Ippei
 6. Fukao, Mitsuhiro
 7. Hoshino, Mitduhide
 8. Ichimura, Hidehiko
 9. Ikeuchi, Kenta
 10. Ito, Keiko
 11. Kawaguchi, Daiji
 12. Kiyota, Kozo
 13. Kobayashi, Keiichiro
 14. Konishi, Yoko
 15. Kobayashi, Yohei
 16. Kondo, Keisuke
 17. Kwon, Hyeog Ug
 18. Liu, Yang
 19. Motohashi, Kazuyuki
 20. Mori, Tomoya
 21. Morikawa, Masayuki
 22. Nakamura, Ryohei
 23. Nagaoka, Sadao
 24. Nakajima, Takanobu
 25. Nakata, Hiroyuki
 26. Nishimura, Kazuo
 27. Odaki, Kazuhiko
 28. Oguro, Kazumasa
 29. Ohashi, Hiroshi
 30. Saito, Yukiko Umeno
 31. Sato, Hitoshi
 32. Sawada, Yasuyuki
 33. Senga, Tatsuro
 34. Shimizutani, Satoshi
 35. Tamura, Suguru
 36. Tanaka, Ayumu
 37. Thorbecke, Willem
 38. Tsuru, Kotaro
 39. Tsukada, Naotoshi
 40. Uchino, Taisuke
 41. Uemura, Shuichi
 42. Urata, Shujiro
 43. Yano, Makoto
 44. Yamauchi, Isamu
 45. Yin, Ting
 46. Yokoo, Hide-Fumi
 47. Zhang, Hongyong

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved