EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)

Location: Tokyo, Japan
Homepage: http://www.rieti.go.jp/
Email:
Phone: +81-3-3501-1363
Fax: +81-3-3501-8577
Postal: 11th floor, Annex, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 1-3-1, Kasumigaseki Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8901
Handle: RePEc:edi:rietijp
Areas or Functions: Think Tanks

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. Discussion papers, Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)
 2. Policy Discussion Papers, Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)
 3. Discussion Papers (Japanese), Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)
 4. Policy Discussion Papers (Japanese), Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Ambashi, Masahito
 2. Aoki, Reiko
 3. Doi, Takero
 4. Fujita, Masahisa
 5. Fujiwara, Ippei
 6. Fukao, Mitsuhiro
 7. Hoshino, Mitduhide
 8. Ichimura, Hidehiko
 9. Ikeuchi, Kenta
 10. Ito, Keiko
 11. Kawaguchi, Daiji
 12. Kiyota, Kozo
 13. Kobayashi, Keiichiro
 14. Konishi, Yoko
 15. Kobayashi, Yohei
 16. Kondo, Keisuke
 17. Konno, Yukiko
 18. Kwon, Hyeog Ug
 19. Liu, Yang
 20. Motohashi, Kazuyuki
 21. Mori, Tomoya
 22. Morikawa, Masayuki
 23. Nakamura, Ryohei
 24. Nagaoka, Sadao
 25. Nakajima, Takanobu
 26. Nakata, Hiroyuki
 27. Nishimura, Kazuo
 28. Nishitateno, Shuhei
 29. Odaki, Kazuhiko
 30. Oguro, Kazumasa
 31. Ohashi, Hiroshi
 32. Saito, Yukiko Umeno
 33. Sato, Hitoshi
 34. Sawada, Yasuyuki
 35. Senga, Tatsuro
 36. Shimizutani, Satoshi
 37. Tamura, Suguru
 38. Tanaka, Ayumu
 39. Thorbecke, Willem
 40. Tsuru, Kotaro
 41. Tsukada, Naotoshi
 42. Uchino, Taisuke
 43. Uesugi, Iichiro
 44. Uemura, Shuichi
 45. Urata, Shujiro
 46. Yano, Makoto
 47. Yamauchi, Isamu
 48. Yin, Ting
 49. Yokoo, Hide-Fumi
 50. Zhang, Hongyong

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved