EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)

Location: Tokyo, Japan
Homepage: http://www.rieti.go.jp/
Email:
Phone: +81-3-3501-1363
Fax: +81-3-3501-8577
Postal: 11th floor, Annex, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 1-3-1, Kasumigaseki Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8901
Handle: RePEc:edi:rietijp
Areas or Functions: Think Tanks

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. Discussion papers, Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)
 2. Policy Discussion Papers, Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)
 3. Discussion Papers (Japanese), Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)
 4. Policy Discussion Papers (Japanese), Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Ambashi, Masahito
 2. Aoki, Reiko
 3. Doi, Takero
 4. Fujita, Masahisa
 5. Fujiwara, Ippei
 6. Fukao, Mitsuhiro
 7. Hoshino, Mitduhide
 8. Ichimura, Hidehiko
 9. Ikeuchi, Kenta
 10. Ito, Keiko
 11. Kiyota, Kozo
 12. Kobayashi, Keiichiro
 13. Konishi, Yoko
 14. Kobayashi, Yohei
 15. Kondo, Keisuke
 16. Kwon, Hyeog Ug
 17. Liu, Yang
 18. Motohashi, Kazuyuki
 19. Mori, Tomoya
 20. Morikawa, Masayuki
 21. Nakamura, Ryohei
 22. Nagaoka, Sadao
 23. Nakajima, Takanobu
 24. Nakata, Hiroyuki
 25. Nishimura, Kazuo
 26. Odaki, Kazuhiko
 27. Oguro, Kazumasa
 28. Ohashi, Hiroshi
 29. Saito, Yukiko Umeno
 30. Sato, Hitoshi
 31. Senga, Tatsuro
 32. Shimizutani, Satoshi
 33. Tamura, Suguru
 34. Tanaka, Ayumu
 35. Thorbecke, Willem
 36. Tsuru, Kotaro
 37. Tsukada, Naotoshi
 38. Uchino, Taisuke
 39. Uemura, Shuichi
 40. Urata, Shujiro
 41. Yano, Makoto
 42. Yamauchi, Isamu
 43. Yin, Ting
 44. Yokoo, Hide-Fumi
 45. Zhang, Hongyong

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved