EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)

Shanghai Jiao Tong University

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.saif.sjtu.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:ifsjtcn
Areas or Functions: Financial Economics, Risk and Insurance

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Bradford, William
 2. Chen, Hong
 3. Chang, Charles
 4. Chang, Chun
 5. Chang, Yen-Cheng
 6. Chen, Son-Nan
 7. Cheng, Shijun
 8. Chao, Xiuli
 9. Cui, Haitao
 10. Du, Qianqian
 11. Guo, Ming
 12. Han, Bing
 13. Hou, Kewei
 14. Jiang, Zhan
 15. Jin, Xing
 16. Ju, Nengjiu
 17. Liu, Jun
 18. Li, Feng
 19. Liang, Bing
 20. Liang, Jinghong
 21. Li, Shan
 22. Pan, Jun
 23. Qian, Jun
 24. Shan, Chenyu
 25. Shanthikumar, Jevaveerasingam
 26. Song, Jingsheng
 27. Wang, Tan
 28. Wu, Fei
 29. Wu, Guojun
 30. Xing, Yuhang
 31. Xu, Liheng
 32. Yao, David
 33. Yuan, Yu
 34. Yu, Xiaoyun
 35. Yuan, Kathy
 36. Zhao, Bin
 37. Zhu, Ning
 38. Zhang, Harold Huibing
 39. Zhang, Xiaoyan
 40. Zheng, Lu

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved