EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Guanghua School of Management

Peking University

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.gsm.pku.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:gspkucn

Subentities listed with EDIRC:

 1. Department of Applied Economics, Guanghua School of Management, Peking University
 2. Department of Business Statistics and Econometrics, Guanghua School of Management, Peking University
 3. Department of Finance, Guanghua School of Management, Peking University

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Cai, Hongbin
 2. Chen, Yuyu
 3. Chen, Jia
 4. Chen, Song Xi
 5. Gong, Liutang
 6. Gu, Quanlin
 7. Huang, Changqing
 8. Huang, Anone Yi
 9. Huang, Zhangkai ?
 10. Jiang, Shushu
 11. Jinbo, Li
 12. Jiangyong, Lu
 13. Jiang, Guohua
 14. Lee, Yi-Tsung
 15. Lian, Yili
 16. Lin, Wanchuan
 17. Liu, Qiao
 18. Liu, Yu-Jane
 19. Liang, Feng
 20. Luo, Wei
 21. Meng, Juanjuan
 22. Tang, Yao
 23. Tu, Yundong
 24. Wang, Zhicheng
 25. Wang, Hansheng
 26. Wu, Weili
 27. Wu, Changqi
 28. Wu, Liansheng
 29. Xu, Minya
 30. Xu, Xinzhong
 31. Yan, Se
 32. Yu, Jihai
 33. Yue, Heng
 34. Yue, Yang
 35. Zhou, Li-An
 36. Zhang, Ran
 37. Zhang, Qinghua

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Zheng, Jun Tie (2002)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved