EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/gspkucn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Guanghua School of Management

Peking University

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.gsm.pku.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:gspkucn

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Cai, Hongbin
 2. Chen, Yuyu
 3. Chen, Jia
 4. Chen, Song Xi
 5. Gong, Liutang
 6. Gu, Quanlin
 7. Huang, Changqing
 8. Huang, Anone Yi
 9. Huang, Zhangkai
 10. Jiang, Shushu
 11. Jinbo, Li
 12. Jiangyong, Lu
 13. Jiang, Guohua
 14. Lee, Yi-Tsung
 15. Lian, Yili
 16. Lin, Wanchuan
 17. Liu, Qiao
 18. Liu, Yu-Jane
 19. Liang, Feng
 20. Luo, Wei
 21. Meng, Juanjuan
 22. Shi, Feng
 23. Tang, Yao
 24. Tu, Yundong
 25. Wang, Zhicheng
 26. Wu, Weili
 27. Wu, Changqi
 28. Wu, Liansheng
 29. Xu, Minya
 30. Xu, Xinzhong
 31. Yan, Se
 32. Yu, Jihai
 33. Yue, Heng
 34. Yue, Yang
 35. Zhou, Li-An
 36. Zhang, Ran
 37. Zhang, Qinghua

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Zheng, Jun Tie (2002) ?

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:gspkucn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved