EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Faculty of Economics

University of Tokyo

Location: Tokyo, Japan
Homepage: http://www.e.u-tokyo.ac.jp/
Email:
Phone: +81-3-3812-2111
Fax:
Postal: 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113
Handle: RePEc:edi:fetokjp

Subentities listed with EDIRC:

 1. Center for Advanced Research in Finance, Faculty of Economics, University of Tokyo
 2. Center for International Research on the Japanese Economy (CIRJE), Faculty of Economics, University of Tokyo

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. CARF F-Series, Center for Advanced Research in Finance, Faculty of Economics, The University of Tokyo
 2. CARF J-Series, Center for Advanced Research in Finance, Faculty of Economics, The University of Tokyo
 3. CIRJE F-Series, CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo
 4. CIRJE J-Series, CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Aoki, Kosuke
 2. B, Divya Bhargavi
 3. Bessho, Shun-ichiro
 4. Duan, Lian
 5. Fabinger, Michal
 6. Fukuda, Shin-ichi
 7. Hayashi, Masayoshi
 8. Hirano, Tomohiro
 9. Ichimura, Hidehiko
 10. Iwamoto, Yasushi
 11. Kawaguchi, Daiji
 12. Kandori, Michihiro
 13. Khan, Hussain
 14. Kobayashi, Takao
 15. Marszalec, Daniel Janusz
 16. Matsui, Akihiko
 17. Matsushima, Hitoshi
 18. Miyazawa, Kensuke
 19. Miwa, Yoshiro
 20. Nakajima, Tomoyuki
 21. Nirei, Makoto
 22. Ogawa, Hikaru
 23. Ohashi, Hiroshi
 24. Oikawa, Masato
 25. Okazaki, Tetsuji
 26. Omori, Yasuhiro
 27. Oyama, Daisuke
 28. Sato, Yasuhiro
 29. Shimotsu, Katsumi
 30. Shintani, Mototsugu
 31. Shuto, Akinobu
 32. Takasaki, Yoshito
 33. Tabuchi, Takatoshi
 34. Tanimoto, Masayuki
 35. Ueda, Kenichi
 36. Ueda, Kazuo
 37. Wakamori, Naoki
 38. Yamagishi, Atsushi

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Ashiya, Masahiro (1999)
 2. Kawanishi, Satoshi (2000)
 3. Kawamori, Tomohiko (2008)
 4. Kitagawa, Akiomi (1996)
 5. Matsushima, Hitoshi (1988)
 6. Nakajima, Kentaro (2008)
 7. Oyama, Daisuke (2003)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved