EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Faculty of Economics

University of Tokyo

Location: Tokyo, Japan
Homepage: http://www.e.u-tokyo.ac.jp/
Email:
Phone: +81-3-3812-2111
Fax:
Postal: 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113
Handle: RePEc:edi:fetokjp

Subentities listed with EDIRC:

 1. Center for Advanced Research in Finance, Faculty of Economics, University of Tokyo
 2. Center for International Research on the Japanese Economy (CIRJE), Faculty of Economics, University of Tokyo

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. CARF F-Series, Center for Advanced Research in Finance, Faculty of Economics, The University of Tokyo
 2. CARF J-Series, Center for Advanced Research in Finance, Faculty of Economics, The University of Tokyo
 3. CIRJE F-Series, CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo
 4. CIRJE J-Series, CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Aoki, Kosuke
 2. B, Divya Bhargavi
 3. Bessho, Shun-ichiro
 4. Fabinger, Michal
 5. Fukuda, Shin-ichi
 6. Hayashi, Masayoshi
 7. Hirano, Tomohiro
 8. Ichimura, Hidehiko
 9. Iwamoto, Yasushi
 10. Kawaguchi, Daiji
 11. Kandori, Michihiro
 12. Khan, Hussain
 13. Kobayashi, Takao
 14. Marszalec, Daniel Janusz
 15. Matsui, Akihiko
 16. Matsushima, Hitoshi
 17. Miyazawa, Kensuke
 18. Miwa, Yoshiro
 19. Nakajima, Tomoyuki
 20. Nirei, Makoto
 21. Ogawa, Hikaru
 22. Ohashi, Hiroshi
 23. Oikawa, Masato
 24. Okazaki, Tetsuji
 25. Omori, Yasuhiro
 26. Oyama, Daisuke
 27. Sato, Yasuhiro
 28. Shimotsu, Katsumi
 29. Shintani, Mototsugu
 30. Shuto, Akinobu
 31. Takasaki, Yoshito
 32. Tabuchi, Takatoshi
 33. Tanimoto, Masayuki
 34. Ueda, Kenichi
 35. Ueda, Kazuo
 36. Wakamori, Naoki
 37. Yamagishi, Atsushi

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Ashiya, Masahiro (1999)
 2. Kawanishi, Satoshi (2000)
 3. Kawamori, Tomohiko (2008)
 4. Kitagawa, Akiomi (1996)
 5. Matsushima, Hitoshi (1988)
 6. Nakajima, Kentaro (2008)
 7. Oyama, Daisuke (2003)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved