EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Cheung Kong Graduate School of Business

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cheungkong-gsb.com/
This link seems to be broken. We welcome a better address.
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:ckgsbcn

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Bonfrer, Andre
 2. Cao, Huining Henry
 3. Chen, Xinlei
 4. Cho, Dong-Sung
 5. Chen, Yaru
 6. Chen, Yuxin
 7. Chen, Fangruo
 8. Chen, Zhiwu
 9. Gan, Jie
 10. Guo, Liang
 11. He, Hua
 12. He, Chuan
 13. Huang, Jennifer Chunyan
 14. Huang, Jingzhi
 15. Jing, Bing
 16. Lan, Xiaohuan
 17. Li, Xiaoyang
 18. Li, Xuenan Erica
 19. Li, Haitao
 20. Liu, Jing
 21. Li, Lode
 22. Li, Wei
 23. Li, Shibo
 24. Liu, Antung
 25. Liao, Jianwen
 26. Luo, Xiaowei Rose
 27. Mei, Jianping
 28. Ming, Zeng
 29. Ohlson, James
 30. Ou, Jihong
 31. Ou-Yang, Hui
 32. Qi, Daqing
 33. Rao, Vithala
 34. Shi, Mengze
 35. Sun, Baohong
 36. Tong, Tony
 37. Viard, V Brian
 38. Wang, Yijiang
 39. White, Michelle
 40. Xiao, Ying
 41. Xue, Yunkui
 42. Yan, Aimin
 43. Young, Leslie
 44. Zhang, Weining
 45. Zhou, Chunsheng
 46. Zhang, Jinfan
 47. Zhu, Rui
 48. Zheng, Yusheng
 49. Zhang, Kaifu
 50. Zhang, Shi
 51. Zhu, Kevin
 52. Zhao, Hao
 53. Zhang, Xiaomeng
 54. Zhang, Zhong
 55. Zheng, Shaohui

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved