EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cenancn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

School of Economics

Nankai University

Location: Tianjin, China
Homepage: http://economics.nankai.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cenancn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Chai, Ruikun
 2. Cheng, Guanglin
 3. Dorothy, Doro
 4. Gao, Jennifer
 5. Gao, Yuan
 6. Gao, Yuhan
 7. Guan, Qianwei
 8. Han, Jun
 9. Hou, Yuntao
 10. Huang, Zheng
 11. Jiang, Lei
 12. Jiang, Yuchen
 13. Jing, Guang Zheng
 14. Lai, Jason
 15. Lee, Eco
 16. Li, Feiyue
 17. Li, Liuling
 18. Liu, Can Lei
 19. Liu, Ming
 20. Liu, Rui
 21. Luo, Wei
 22. Lyn, Lynn
 23. Ma, Xiaojun
 24. Shang, Wenyu
 25. Shee, William
 26. Shi, Yingying
 27. Sun, Puyang
 28. Tang, Haodan
 29. Wang, Junyi
 30. Wang, Qingfeng
 31. Wang, Yongjin
 32. Xiao, Wenxuan Yee
 33. Yan, Daying
 34. Yan, Yin Gen
 35. Ye, Jun
 36. Yu, Tingry Ting
 37. Zhan, XiangCen Mona
 38. Zhang, Jet Sr.
 39. Zhang, Qinxuan Jr.
 40. Zhang, Weixin
 41. Zhang, Xiaoyun
 42. Zhao, Keyu
 43. Zhao, Na
 44. Zhu, Hong
 45. Zhu, Pengzhou

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cenancn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2021 Christian Zimmermann
All rights reserved