EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cufeccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Bai, Kun
 2. Cao, Rui
 3. Chi, Yichun
 4. Chen, Qian
 5. Jeong, Jeremy
 6. Cheng, Chun Xiao
 7. Chun, Cheng Xiao
 8. Chen, Xiaoyu
 9. Chen, Hua
 10. Cui, Xiaoyong
 11. Dai, Qingqing
 12. Dai, Tiantian
 13. Ding, Mingfa
 14. Dong, Bingbing
 15. Fleisher, Belton M.
 16. Fu, Dahai ?
 17. Kao, Aaron Chiang
 18. Gou, Qin
 19. Guo, Shen
 20. Gu, Xian
 21. Hao, Rui
 22. Hahau, Dany Jesus
 23. He, Qichun
 24. Hou, Na
 25. Huang, Peize
 26. Huang, Bin
 27. Huang, Jizheng
 28. Hu, Bin
 29. Huang, Yuqin
 30. Hua, Jie
 31. Jin, Jing
 32. Jiang, Zheng
 33. Ji, Yangyang
 34. Jiang, Shenyi
 35. Jiang, Fuwei
 36. Lam, Tracy
 37. Liang, Shangkun
 38. Li, Wen
 39. Li, Feng
 40. Li, Jie
 41. Li, Sheng
 42. Liu, Hong ?
 43. Liu, Hong
 44. Li, Guangzhong
 45. Liao, Guanmin
 46. Li, Guoping
 47. Liu, Luke
 48. Li, Zhuosong
 49. Lin, Faqin
 50. Li, Bin
 51. Lu, Fenggang
 52. Luo, Changlin
 53. Lu, Yuanzhu ?
 54. Maskin, Eric S.
 55. Meng, Xiangyi
 56. Meng, Hui
 57. Miao, Jianjun
 58. Niu, Zilong
 59. Ouyang, Alice Y.
 60. Pan, Dongyang
 61. Pei, Pei
 62. Peng, Xue
 63. Peng, Yuchao
 64. Peng, Xiaobo
 65. Qiao, Fangbin
 66. Qiu, Junfeng
 67. Shen, Ashley Chunli
 68. Song, Zhen
 69. Sun, Peng
 70. Tian, Yongge
 71. Tian, Yuan
 72. Wang, Xiongjian
 73. Wang, Gaowang
 74. Wang, Chan
 75. Wang, Yang
 76. Wei, Xiao ?
 77. Wq, Tulip
 78. Wu, Shunan
 79. Wu, Weili
 80. Wu, Xiaoyu
 81. Wu, Xi ?
 82. Yang, Zaigui
 83. Yan, Chengliang
 84. Yin, Libo
 85. Yu, Li
 86. Yu, Li
 87. Yu, Tuotuo
 88. Zhang, Guanxing
 89. Zheng, Min
 90. Zhang, Yan
 91. Zhou, Ming
 92. Zhong, Hai
 93. Zhang, Zhixiang
 94. Zhang, Yongli
 95. Zhang, Tao
 96. Zhou, Guofu
 97. Zhang, Jian
 98. Zheng, Liang
 99. Zhan, Kun Peng
 100. Zhen, Fang
 101. Zhou, Mohan
 102. Zhang, Dingsheng
 103. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cufeccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved